اگر می‌تونی، منو بگیر!
شرکت «راکت لب» سعی دارد تا موشکی را طی ماموریتی به نام «اگه می‌تونی، منو بگیر» به فضای پرتاب کند.منبع