بررسی ساختارهای آران‌های در لحظه ممکن است

این به نوبه خود امکان مطالعه «G-quaduplexes» را می‌کند.

یکی از بزرگترین ابزارها برای درک نقش دقیق «Gquaduplexes» در این بیماری، محدودیت‌ها در مطالعه نحوه تشکیل و مکان آن در سلول‌های زنده در لحظه است. متخصصان موفق شدند یک روش ساده، قوی و به‌طور گسترده‌ای قابل اجرا باشند که مشکلات موجود را حل می‌کند.

کیتامورا، نویسنده اول این مطالعه توضیح می‌دهد: یکی از عوامل ژنتیکی که تصور می‌شود در ایجاد بیماری ایاال‌اس نقش دارد، ویژگی آران‌ای است که یک ساختار چهار رشته‌ای به نام «G-quadruplex» را می‌دهد. به طور معمول، این ساختارها بیان ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. با این، جهش در کروموزوم ۹ در انسان حال به ایجاد «G-quaduplexes» می‌شود که ممکن است در بیماری‌های عصبی از جمله ای‌الاس نقش داشته باشد.

مقاله مربوط به این روش است که برای بررسی میکروسکوپی فلورسانس، در مجله «Nucleic Acids Research» منتشر شد.

کیتامورا در تشریح این روش گفت: از نظر بصری، تغییرات در شدت فلورسانس به صورت چشمک زدن به نظر می‌رسد. در «TRAST»، ما سلول‌ها را در معرض یک الگوی خاص از تغییرات شدت نور قرار می‌دهیم و با شدت فلورسانس می‌توانیم از رنگ‌های مرتبط با آران‌ها در سلول‌ها استفاده کنیم. با اندازه گیری تغییرات می‌توانیم ساختارهای آران‌ای درون سلول را تشخیص دهیم.

یک روش میکروسکوپی جدید امکان مطالعه در لحظه ساختار «G-quaduplexes» آران‌های در سلول‌های زنده را می‌کند و این پیامدهایی برای مبارزه با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(ALS) که معمولاً به عنوان بیماری لوگریگ و بیماری استیون هاوکینگ می‌شود، یک بیماری تخریب‌کننده سیستم عصبی است که باعث می‌شود از دست رفتن کنترلی بر بدن می‌شود. در حال حاضر این بیماری غیرقابل درمان است و علت بیماری در بیش از 90 درصد موارد ناشناخته است. اعتقاد بر این است که عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی هر دو در ایجاد آن دخیل هستند.

بخوان  چگونه تولید مجازی به بازیگران برای خداحافظی با صفحه سبز کمک می کند

این روش یک رنگ سیانین به نامAlexa Fluor ۶۴۷ (AF647) را ردیابی می‌کند. زمانی که آران‌ای نشانه‌گذاری می‌شود، حالت چشمک زن فلورسانس رنگ با تشکیل «G-quaduplexes» تغییر می‌کند. آن‌ها آران‌های نشان‌دار شده‌اند با استفاده از روشی میکروسکوپی به نام «TRAST» تا این فلورسانس را که در لحظه چشمک می‌زند، تشخیص دهند، بررسی کنند.

انتهای پیاممنبع

گروه‌های تحقیقاتی دکتر آکیرا کیتامورا(Akira Kitamura) در دانشکده علوم زیستی پیشرفته، دانشگاه هوکایدو، و پروفسور جرکر ویدنگرن(Jerker Widengren) در موسسه فناوری فناوری KTH، سوئد، روش پزشکی را توسعه دادند و قادر به تشخیص ساختار آران‌ها در لحظه‌ای در سلول‌های زنده هستند. است.