بررسی عملکرد سرویس‌دهی اپراتور‌ها در پایانه‌های مرزی