تماس‌های ویدیویی را فراموش کنید، زوم می‌خواهد تمام روز کاری شما را تحت کنترل بگیرد


Zoom نه تنها در اختیار گرفتن جمع‌آوری ویدیوهای هفتگی شما، بلکه قصد دارد به فروشگاهی یک‌جا برای همه چیزهایی که در طول روز کاری نیاز دارید تبدیل شود.

غول ویدئو کنفرانس دارد رونمایی کرد (در برگه جدید باز می شود) مجموعه ای از پیشنهادات جدید، از جمله یک سرویس ایمیل مستقل، یک برنامه تقویم، و موارد دیگر.منبع