خداحافظی با قطع برق در چین! 1 بیتی

اما این دادهها چگونه به پیشرفت تکنولوژی، هوش تجاری و تکنولوژی سایت 1biti آینده کمک میکنند؟ امروزه صحبت کردن با کامپیوتر به یک رخداد رایج تبدیل شده و اکثر کامپیوترها قادر به تعامل با انسان ها، دریافت دستورات گفتاری و پاسخ به آن ها هستند. به دنبال ایجاد تئوری دقیقی درباره عملكرد ذهن انسان و تبدیل آن به برنامه كامپیوتری GPS (A. آنها پایگاه تجربه هستند و به انتقال دانش نیز سهولت میبخشند. همه انسانها در طول زندگی خود از تجاربی که در حل مسائل به دست میآورند در زمینه حل مسائل دیگری که در آینده با آنها روبهرو میشود استفاده میکنند. در سالهای بعد هوش مصنوعی عمدتا برای استفاده در بازیها و مسائل توسعه پیدا کردند. نمیتوان گفت هوش مصنوعی در حال حاضر تعریف دقیق و به خصوصی دارد، چرا که همچنان خود هوش به درستی تعریف نشده است. هستیشناسی مجموعهای از اشیاء و رویدادها، روابط، مفاهیم و غیره که ماشینها از آنها اطلاع دارد، از اهداف هوش مصنوعی و پایهای برای همه دانشهای دیگر است. سپس کارآفرینی دیجیتال و مزایای آن مطرح گردیده و به حوزه هایی که در آنها می توان فعالیت کرد، اشارهشده است و به نقشی که تکنولوژی و مدیریت آن، می توانند در کارآفرینی قرن 21 ایفا کنند، پرداخته شده است.

همراه با گزارش قبلی ALPAC و “گزارش لایت هیل (Lighthill)” سال قبل، بودجه هوش مصنوعی و تحقیقات متوقف می شوند. برای پیادهسازی یک پروژه هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین، نیاز است که علاوه بر ابزارهای نرم افزاری، برخی از ابزارای سخت افزاری خاص نیست برای آن تهیه شوند. قبل از عصر یادگیری ماشین ، محصولات اصلی بر اساس قانون کد سخت بنا می شدند. پروفسور “سباستین شرر” از اعضای تیم توسعه این سیستم می گوید: این اولین خلبان هوش مصنوعی است که در حریم هوایی فعلی کار می کند. در حالی که گفتگو بر سر اینکه توسعه هوش مصنوعی و یا ابر هوش های مصنوعی جه عذاب ها و یا مواهبی برایمان می توانند داشته باشند، ادامه دارد. پاسخ شما را می دهند. ماشین شما میفهمد که خیلی هوش و حواستان سر جایش نیست و ماشین را کنار خیابان متوقف میکند و برایتان تاکسی میگیرد.

اسکیت بازی روی یخ و یادگیری آن کار پیچیده و سختی نیست. بر اساس هر رویدادی كه در بازی انجام می شود، یك واكنش هوشمندانه نیز روی می دهد. شایان ذکر است که مفهوم هوش مصنوعی هم به هوش مصنوعی ضعیف و هم هوش مصنوعی عمومی با عملکردهای شناختی مربوط می شود. به عنوان مثال Computer Vision (بینایی کامپیوتری) یکی از جنبههای کاربردی هوش مصنوعی در رباتیک است که امکان بررسی و تحلیل محیط پیرامون را برای رباتها فراهم میآورد. همچنین، این عاملها میتوانند از یک روند استنتاجی برای استخراج بازنماییهای جدید پیرامون جهان استفاده کنند و از این بازنماییهای جدید برای استنباط آنچه استفاده کنند که باید انجام دهند. زمانی که این برنامه روی بانک اطلاعاتی جدید دیگری مورد استفاده قرار گرفت، کارایی و عملکرد قابل قبول خود را بهخوبی نشان داد. مرحلهای که به ما اجازه میدهد نوع خاصی از یادگیری که انسانها و حیوانات از آنها استفاده میکنند را در ارتباط با هوش مصنوعی مورد استفاده قرار دهیم.

که یک انسان کنترل کامل روی آنها دارد تا ربات های کاملاً مستقل که وظایف را بدون هیچ گونه تأثیر خارجی انجام می دهند. آثار مربوط به تکنولوژی عمدتا به تشریح و توضیح موضوعاتی چون روش ها و فرآیندهای به کار رفته در تولید کالاها و خدمات مبتنی بر فناوری، تأثیر تکنولوژی بر زندگی کنونی و آینده ی نوع بشر و سایر رویدادهای مربوط به این حوزه می پردازند. بنابراین ، دفعه دیگر که بر روی یک فیلم پیشنهادی در YouTube ضربه می زنید یا یک برنامه پیشنهادی را در Netflix مشاهده می کنید و یا به یک پلی لیست از پیش ایجاد شده در Spotify یا هر سرویس پخش رسانه و موسیقی دیگری که برای آن موضوع گوش می دهید، به یاد داشته باشید که هوش مصنوعی نفش بزرگی در آن ایفا می کند. با استفاده از تکنولوژی می توانید زمان های استراحت خود را تنظیم کرده تا بدون استرس به انجام کارهای مهمتان بپردازید. بهواسطه آنکه در مدت زمان یادگیری، مهارتهای انسانی قادر هستند یکدیگر را تقویت کنند. یک شبکه عمیق عصبی ممکن است از دهها یا صدها لایه متصل به یکدیگر ساخته شده باشد.

مکانیسم شبکههای عمیق عصبی به این شکل است که دستاوردهای منطقی آنها ماحصل همگرایی رفتار هزاران سلول عصبی است که با شبیهسازی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. در عوض، محصولاتی که شما هم اکنون در حال استفاده از آنها هستید با قابلیتهای AI بهبود خواهند یافت، تا حدود زیادی شبیه افزوده شدن Siri به عنوان قابلیتی به نسل جدید محصولات اپل. این موضوع، انجام مطالعه روی کودکان را دشوار کرده و به همین دلیل، شبيه سازي می تواند بهترین چیزی باشد که محققان از آن استفاده می کنند. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد. بهطور مثال، پژوهشگران به شبکههای عمیق عصبی یاد میدهند از طریق راهکار آزمون و خطای بیشمار در بازیهایی همچون شطرنج یا گو به مهارت دست پیدا کنند.

این تیم در آزمایش خود نشان دادند که از طریق تصاویر و توهمات نوری این امکان وجود دارد که یک شبکه عمیق را به گونهای فریب دهد تا موضوعاتی که ماهیت واقعی ندارند درک کند. درباره نفطه آغاز پژوهشها در مورد هوش مصنوعی نظرات متفاوتی وجود دارد. لذا علاوه بر الگوهای کلی رویدادها، اطلاع در مورد نوع فاکتورهای اثرگذار بر جهت و روند رویدادها لازم است. در این حالت برنامهنویسان دیگر نیازی نخواهند داشت برای حل یک مشکل کدنویسی و برنامهای را تولید کنند، بلکه این برنامه کاربردی است که بر مبنای دادههای موجود الگوریتمی را تولید و خروجی ایدهال را ارائه میکند. این برنامه هوش مصنوعی نهتنها موفق شد از عهده وظایف محول سربلند بیرون آید، بلکه همه وظایفی که به او سپرده شده بود را شبیه به یک انسان عادی انجام داد.

یکی از مهمترین بخشهای اصلی که باید تکمیل شود، طراحی سامانهای است که بتواند با اتکا بر یادگیری بر چالشها و وظایف جدید غلبه کند و این کار را بهصورت بیدرنگ انجام دهد. Deep Blue فقط میتوانست مهرههای روی صفحه شطرنج را شناسایی کند و بداند که هر کدام از آنها بر اساس قوانین شطرنج چگونه حرکت میکنند، موقعیت فعلی هر مهره را تصدیق کند و منطقیترین حرکت را در آن لحظه تعیین کند. موجودات هوشمند باید قادر به تعیین اهداف و دستیابی به آنها باشند تا بتوانند آینده را ترسیم کنند. دادلی میگوید: «روانپزشکان بهسختی میتوانند این بیماری را پیشبینی کنند، در حالی که این برنامه هوشمند به طرز شگفتآوری قادر است این بیماری را تشخیص دهد. یادگیری تقویتی، شاخهای از یادگیری ماشین است و هدف آن ارائه استراتژیهای بهینه به «عاملهای نرمافزاری» (Software Agents)، جهت فعالیت و تعامل در محیط عملیاتی است. در برنامه نویسی هوش مصنوعی نیازی نیست که به صورت عمیقی به زبان برنامه نویسی مورد نظر مسلط شد، همچنین افراد مستلزم یادگیری تمام دستورات و عملکردهای این زبان نیستند و یادگیری دستورات مورد نیاز هوش مصنوعی کافی است. ساماندهی نیروهای انسانی: هوش مصنوعی میتواند برای تحلیل اطلاعات نیروی انسانی برای قرار دادن آنها در سمتهای مناسب، مشغول کردن آنها در پروژههای متناسب با شایستگی آنها، جمعآوری نظرات در مورد شرایط محیط کاری و پیشبینی احتمال اخراج آنها استفاده شود.

به این ترتیب، آنها به طور بالقوه برای بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع سنگین، سودمند هستند. اما در مقطع فعلی توضیحات ارائه شده از سوی الگوریتمها ساده هستند و این به معنای آن است که الگوریتم در بسیاری از موارد در زمان تشریح دلایل تصمیم خود از اطلاعات مهم و کلیدی صرف نظر میکند. اشیاء و روابط بین اشیاء، موقعیتها، زمان و مکان، رویدادها و علل و آثارشان همهوهمه دانشی است که نیاز به بازنمایی دارند. در گزارش رسانه چینی آمده است: در صورت بروز هرگونه نقص، سیستم هوش مصنوعی به گونهای طراحی شده است که عملکرد خودترمیمی، از جمله مکانیابی خودکار خطا، جداسازی خطا و بازیابی نیرو را فوراً شروع کند. از طرفی، باوجود خستگی، حواسپرتی و مواردی ازاینقبیل احتمال وقوع خطا توسط انسان وجود دارد. تقریبا از همان سال ۱۹۴۳ که اولین کامپیوترهای الکترونیکی متولد شدند، ایده استفاده از هوش مصنوعی نیز به وجود آمد. راه یافتن او به عالم غیب و پی بردن به نقش خداوند در سرنوشتاش تا حدّی ریشه در قوای ادراكی و عقلی او دارد. شهرداری لندن همچنین به تازگی اعلام کرد همکاری های گسترده ای را با شرکت O2 آغاز کرده است تا به موجب آن بزرگترین شبکه خدمات اینترنت رایگان Wi-Fi را در اروپا راه اندازی کند.

ششمین مدیر پردرآمد این حوزه هم از شرکت HP است. به سرعت متوجه خواهید شد که بسیاری از پاسخ های او کاملا پراکنده است. این ابزارها در قالب نرم افزار یا سیستمهای مختلف ارائه میشوند و مشکلات بسیاری از بازاریابان را برطرف میکنند. سامانهها یا همان سیستمهای خبره، نرمافزارهای هوش مصنوعی و موفقترین ارائه از تواناییهای هوش مصنوعی هستند. در هوش مصنوعی خلاقیت بهصورت نظری از دیدگاه روانشناسی فلسفی مورد بررسی قرار گرفته میشود و بهصورت عملی به پیادهسازی سیستمهای خاص با خروجیهای بسیار مفید منجر میشود. هوش مصنوعی به برنامه نویسی پیچیده و زبانهایی با سینتکس و امکاناتی پیچیده نیاز ندارد و تنها با یادگیری مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی زبان برنامه نویسی مورد نظر میتوان ساخت پروژه و کدنویسی آن را آغاز کرد. انواع فناوری های هوش مصنوعی را میتوان به دو روش مختلف دستهبندی کرد. حرفه ای های این عرصه به بحث هایی در مورد چگونگی تعریف «شبیه انسان» و «هوش» جذب می شوند.

این وب سایت سالانه درآمدی معادل ۸۹ میلیارد دلار را به ثبت می رساند اما گاهی قادر نیست سود خالص کسب نماید. با وجود این هنوز هم بهدرستی مشخص نیست آیا مجموعه مهارتهایی که این برنامه هوش مصنوعی در گذشته به دست آورده به این الگوریتم هوشمند کمک کرده است عملکرد بهتری داشته باشد یا خیر. شرکتها در اواسط دهه 90 میلادی فرآیند بهینهسازی این فناوری را توسعه دادند و مفهومی بهنام شبکههای عظیم یا عمیق عصبی را به وجود آوردند که قادر بودند درک خودکار از موقعیتها را به نمایش بگذارند. با آغاز دهه 90 میلادی، شبکههای عصبی راه خود را به حوزههای مختلفی همچون تبدیل کاراکترهای دستنویس به نسخه دیجیتالی هموار کردند. Siri میکروفونهایی برای تشخیص صدا دارد و از بازشناسی گفتار خودکار Automatic Speech Recognition برای تبدیل صدا به متن استفاده میکند. با توسعه سختافزارهای مخصوص هوش مصنوعی در سال ۱۹۸۶ این حوزه به تجارتی چندمیلیوندلاری تبدیل شد. از لحاظ برداشت محصول هوش مصنوعی می تواند باعث تسریع در کار و دقت بیشتر و آسیب کمتر به محصولات شود. جالب است که ببینیم وقتی کدگذارهای انسانی از تصویر خارج میشوند چه اتفاقی می افتد. برنامههای هوش مصنوعی به شکلی طراحی میشوند که تنها در انجام یک وظیفه خاص و فقط و فقط در انجام یک وظیفه ممتاز میشوند.

این پیشنهادات با توجه به فعالیت قبلی فرد، فعالیت قبلی دیگر مشتریان و چندین فاکتور دیگر از جمله زمان، آب و هوا یا محصولات انتخاب میشوند. انسانها بهطور ذاتی این توانایی را دارند تا مهارتهای قدیمی خود را به یاد آورند و از این مهارتها بهمنظور انجام وظایف جدید استفاده کنند. اکثر قریب به اتفاق برنامههای هوش مصنوعی برمبنای شبکههای عصبی وظایف خود را انجام میدهند. این دسته از فناوری های هوش مصنوعی، حافظه ندارند؛ نمیتوانند یادگیری کنند و قادر به استفاده از اطلاعات گذشته برای انجام وظایف آینده نیستند. پژوهشهای انجام گرفته به این گروه از پژوهشگران نشان داد حیوانات بهطور غریزی ارتباطات مغزی مرتبط با مهارتهای مهم و حیاتی که در گذشته به دست آوردهاند را حفظ کرده و به این شکل فرآیند یادگیری پی در پی را ادامه میدهند. مهارتی جایگزین مهارت دیگری میشود.هوش مصنوعی جدید دیپمایند موفق شد شکل سادهای از فرآیند یادگیری در مغز انسان را منعکس کند.

تیم پژوهشی در ادامه آزمایشهای بیشتری انجام دادند و اینبار از اشیایی متفاوت با موارد استفاده شده در دادههای آموزشی استفاده کردند. هرچند ممکن است هوش مصنوعی بسیار رازآمیز و ناملموس دیده شود، اما وقتی دانش بیشتری درباره آن به دست میآوریم، درک آن سادهتر از چیزی خواهد بود که فکر میکردیم. شرکت مشاوره مدیریت مکینزی، پیشبینی میکند که هوش مصنوعی بهرهوری بیشتری نسبت به موتور بخار در دهه ۱۸۰۰، ایجاد خواهد کرد. دهه 1960 را میتوان به عنوان مرحله «خیز» برای صنعتی شدن در نظر گرفت. با رسیدن به این هدف میتوان انتخابهایی انجام داد که از حداکثر سودمندی برخوردارند.

حوزه فناوری های هوش مصنوعی و چشمانداز آن، با توجه به گستردگی دامنه، بسیار آشفته و در هم ریخته است. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و «اسپیسایکس» (SpaceX)، چندی پیش به همراه ۸ نفر دیگر، شرکت Neuralink را پایهگذاری کرد که هدف اصلی آن، جایگذاری الکترود در مغز انسان برای درمان بیماریهایی همچون صرع است. اگر فرض کنیم که تکنولوژی مانند یک خط باشد و در یک سر آن تکنولوژی تکراری و در طرف دیگر آن، تکنولوژی غیر تکراری، در این صورت زمانی که از تکنولوژی تکراری به سمت تکنولوژی غیر تکراری حرکت کنیم، به پیچیدگی سازمانی اضافه میشود و همچنین نظارت کم و محدود میشود. بهرحال طبیعی است افرادی که در مقابل قدرت رقبا دست خود را خالی می بینند، و از طرفی غرق در فریبندگی کمپانی مورد علاقه خود هستند، اقدام به چنین خیالپردازی هایی بکنند و بدین ترتیب خودشان هم در شستشوی مغزی خود با اپل همکاری کنند. وقتی در حال بازی PUBG یا Fortnite هستید, اساسا در حال بازی با یک جفت ربات مجهز به هوش مصنوعی هستید و سپس به سمت بازیکنان واقعی می روید. این رباتها در اواخر این دهه موفق شدند بزرگترین استادان شطرنج جهان را در این بازی شکست دهند. در دهه های 1940 و 1950، تعدادی از محققان ارتباط بین علم عصب شناسی، نظریه اطلاعات و سایبرنتیک را کشف کردند.

همچنین او در ادامه افزود: « در یک منطقه مسکونی، شبکه به تعداد زیادی از کاربران نهایی متصل میشود. یکی از این قابلیتها، برتری نسبت به پایتون در مدیریت اعداد بزرگ با کتابخانهی NumPy پایتون است. علی بابا یکی از بزرگترین سیستم های تجارت الکترونیک در چین و جهان است که با قیمت مناسب و تنوع محصولات ارائه شده توجه خریداران را به خود جلب می کند. سیستم خلبان خودکار هوش مصنوعی همراه با استفاده از ابزار دقیق موجود در هواپیماهای خودران و اطلاعات ارائه شده توسط کنترل کننده های ترافیک هوایی محلی، دارای شش دوربین و یک سیستم بینش رایانه ای است که به گفته دانشمندان، به این سیستم اجازه می دهد تا هواپیماهای مجاور را دقیقاً مانند یک خلبان انسان تشخیص دهد. اما پیش از آنکه خروجی نهایی ارائه شود، یک فرآیند دیگر موسوم به پسانتشار انجام میشود.

این شبکه بهواسطه آنکه در جستوجوی الگوهای سطح پایین بود فریب خورد. در این شرایط، نوک هواپیما به سمت پایین متمایل شد و شتاب جاذبه درون هواپیما از 1G به منفی 0.8G تغییر کرد. تا به امروز پژوهشگران تلاشهای بسیاری انجام دادهاند تا موفق به ابداع راهکاری شوند که بتواند جزئیات و فعالیتهای درون سامانههای هوشمند را تشریح کند. در یک شبکه عمیق عصبی سلولهای عصبی که در لایه اول قرار دارند هرکدام دادههای اولیه را دریافت میکنند (به طور مثال تراکم پیکسلهایی که درون یک تصویر قرار دارند) پیش از آنکه لایه اول سیگنالی را ارسال کند، پردازشهایی را روی دادهها انجام میدهد.