سال تا کنون در AR/VR: 5 بزرگ‌ترین اعلان‌ها و آینده

The Apple Vision Pro on a violet background

شش ماه به سال 2024 می گذرد و در نیمه اول سال شاهد گردبادی از فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بودیم.

ستاره این نمایشگاه، راه اندازی Vision Pro اپل بود، اما ما همچنین دیدیم که متا سیستم عامل Horizon خود را به روی رقبای VR سابق خود باز کرد، و Xreal عینک های جدید و لوازم جانبی محاسبات فضایی را عرضه کرد که در نهایت شبیه به آینده واقعیت افزوده است. مشاهده گردید. قول داده

منبع