صفحات گسترده Google به زودی می تواند حتی بیشتر از زندگی کاری شما را در اختیار بگیرد


پیگیری چگونگی پیشرفت پروژه های بزرگ محل کار شما به لطف یک برگه Google جدید به زودی بسیار ساده تر خواهد بود. (در برگه جدید باز می شود) به روز رسانی.

نرم افزار صفحه گسترده (در برگه جدید باز می شود) در حال معرفی یک نمای جدول زمانی جدید است که می‌گوید دیدگاه واضح‌تر و شهودی‌تری در مورد چگونگی پیشرفت کار شما ارائه می‌دهد و ابزارهای مدیریت پروژه را برای اولین بار در پلتفرم ارائه می‌کند.منبع