طرح رنگ بحث برانگیز ادوبی به شدت به خلاقان ضربه می زندفتوشاپ کاربران به دلیل تصمیم بحث برانگیز ادوبی برای حذف کتاب های Pantone Color از آن احساس می کنند. ابر خلاق ابزار.

در دسامبر 2021، شرکت برنامه های خلاق برنامه خود را برای حذف کتابخانه های رنگی پنتون از محصولات فاش کرد. کاربران برای استفاده از آنها در کار خود باید یک مجوز اضافی به نام Pantone Connect خریداری کنند – به طور موثر رنگ ها را پشت دیوار پرداخت قرار می دهند.

منبع