غذا بر رفتار شما تاثیر می‌گذارد

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، کنترل غذای دریافتی شما می‌تواند حتی سخت‌تر از آن چیزی باشد که فکر می‌کنید. مطالعه دانشگاه متروپولیتن اوساکا نشان می‌دهد که نشانه‌های غذایی بصری می‌تواند بر رفتار شما تأثیر بگذارد، حتی زمانی که شما از آنها آگاه نباشید.

چاقی یکی از شرایط پاتولوژیک مهم است که باعث ایجاد بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی می‌شود و شناخته می‌شود که با سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان‌زایی مرتبط است. روش‌های تنظیم رفتار غذایی به عنوان هدف در تلاش برای کنترل چاقی استفاده می‌شود، اما گزارش شده است که حدود نیمی از کسانی که رژیم‌های غذایی دریافت می‌کنند در طول پنج سال دوباره به وزن خود باز می‌گردند.

برای توضیح اثربخشی محدود چنین رژیم‌هایی، یک فرضیه پیشنهاد می‌کند که نه تنها فرآیندهای آگاهانه، فرآیندهای عصبی ناخودآگاه نیز نقش مهمی در کنترل خوردن دارند. با این حال، هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که به طور مستقیم این فرضیه را در سطح فعالیت عصبی بررسی کند.

یافته‌های این مطالعه در مجله «PLOS ONE» منتشر شد.

نتایج مطالعه این تیم تحقیقاتی به رهبری پروفسور «تاکاهیرو یوشیکاوا» از دانشکده پزشکی دانشگاه متروپولیتن اوساکا نشان می‌دهد که در شکنج پیشانی، ناحیه‌ای از لوب پیشانی مغز که رفتار خوردن را کنترل می‌کند، فعالیت‌های عصبی در پاسخ به محرک‌های غذایی بصری و تصاویر غذا، است. بسته به اینکه آن تصاویر آگاهانه یا ناخودآگاه ارائه شوند، متفاوت است. نتایج نشان می‌دهد که رفتار خوردن را نمی‌توان در نظر گرفتن فرآیندهای عصبی ناخودآگاه و آگاهانه درک کرد.

پروفسور یوشیکاوا گفت: اگر بتوانیم در آینده تحقیقاتی در مورد نحوه کنترل رفتار مصرف توسط فرآیندهای عصبی ناخودآگاه اطلاعات بیشتری کسب کنیم، می توانم این را با دانش خود از فرآیندهای عصبی خودآگاهی ترکیب کنیم تا بتوانیم بالقوه روش های تری را برای تنظیم رفتار مصرف کنیم. .

بخوان  لمس بهتر اجسام در دنیای مجازی با پوست الکترونیکی

استاد دانشگاه متروپولیتن اوساکا بیان کرد که بر رفتار تأثیر بگذارد، حتی اگر افراد از آن آگاه نباشند.

انتهای پیاممنبع