مدیر عامل Slack از آخرین فرصت استفاده می‌کند تا در ایمیل‌ها نوسان کند


موسس و مدیر عامل شرکت سستی جاه طلبی خود را برای جایگزینی مجدداً اعلام کرده است پست الکترونیک به عنوان ابزار واقعی ارتباط در محل کار.

استوارت باترفیلد در طول جلسه اصلی در Slack Frontiers در لندن، محدودیت‌های قالب ایمیل را که به گفته او طبیعتاً مقید به ایجاد فرصت‌هایی برای سوء تفاهم و ارتباط نادرست است، برجسته کرد.



منبع