میراثی که ویرانه شد – ایسنا

رصدخانه مشهور “آرسیبو”(Arecibo) در سال ۲۰۲۰ و پس از بیش از نیم قرن فعالیت فرو ریخت و اکنون که دو سال از آن ماجرا می گذرد بنیاد ملی علوم آمریکا اعلام کرده این رصدخانه را دوباره نخواهد کرد. در این خبر تصاویری از این رصدخانه پیش از تاسیس و تا لحظه فروپاشی را منتشر کرده است.منبع