هنرمندان برای دریافت تصاویر با هوش مصنوعی Dall-E حقوق شاتر استوک دریافت می کنندهوش مصنوعیاین شرکت اعلام کرده است که محتوای تولید شده به Shutterstock می آید.

این ابتکار با تکیه بر مشارکت موجود با OpenAI – آزمایشگاه تحقیقاتی پشت سر سازنده محبوب متن به تصویر Dall-E – به کاربران اجازه می دهد محتوا را بر اساس معیارهای تعریف شده خود تولید کنند.منبع