چند نکته برای به کارگیری هوش مصنوعی در سازمان 1 بیتی

بر اساس این یافته ها، محققان میزان تلقین پذیری کودکان را توضیح دادند. با استفاده از همین الگوریتمها، یخچالهای هوشمند میتوانند بر اساس آنچه در قفسههای یخچال وجود ندارد، برای ما لیست خرید تهیه کنند. این ویرایشگران از الگوریتم NLP برای تشخیص استفاده غلطهای دیکتهای و نادرست از دستور زبان استفاده میکنند و اصلاحاتی را پیشنهاد میدهند. بیشک در سالهای آینده باید در انتظار اخبار بیشتری در ارتباط با مدلهایی باشیم که قادر هستند از تجربیات قبلی خود در ارتباط با مشکلات آینده استفاده کنند. من تصور نمی کنم که فضای حریم هوایی برای پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین تغییری کند، بنابراین پهپادها باید خود را با حریم هوایی تطبیق دهند. اپلیکیشنهایی که بر پایهی هوش مصنوعی ساخته شدهاند برای سادهتر کردن تجارت استفاده میشوند. یکی از مهمترین بخشهای اصلی که باید تکمیل شود، طراحی سامانهای است که بتواند با اتکا بر یادگیری بر چالشها و وظایف جدید غلبه کند و این کار را بهصورت بیدرنگ انجام دهد. حال با توجه به کاربردهای فراوانی که هوش مصنوعی دارد، این سوال ذهن ما را به خود مشغول میکند: آیا ماشینها انسانها را برکنار خواهند کرد؟ در نهایت مشخص شد که سیستم هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) قادر است با موفقیت از برخورد با هواپیمای دارای خلبان انسانی، حتی زمانی که خلبان تجربه کمی در پرواز با هواپیما دارد، جلوگیری کند.

لوازمخانگی هوشمند در حال حاضر برای صرفهجویی در مصرف انرژی از برنامههای هوش مصنوعی استفاده میکنند. در این ویدیو جدیدترین تکنولوژی های به وجود آمده درجهان را میبینیم. بنابراین ممکن است تصور شود که آن فناوری ها باعث به وجود آمدن هوش مصنوعی محدود شده اند. به همین خاطر، در حالیکه یک نرم افزار هوش مصنوعی می تواند عملکرد بهتر از صدها انسان در یک زمینه خاص داشته باشد، اما در زمینه های دیگر عملکرد آن ها از یک کودک نیز کمتر است. با توجه به پیشرفت های روز افزون علم به خصوص در این زمینه، انتظار می رود که در سال های آینده هوش مصنوعی نقش بیشتری در زندگی روزمره ما ایفا کند. در سالهای دهه نود رباتهایی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند که بازیهای کامپیوتری انجام میدادند. اعمالی که درگذشته انجام میدادند به امری روزمره تبدیل شده و دیگر اعمال هوشمندی بهحساب نمیآیند. بهعبارتدیگر، اثر هوش مصنوعی زمانی رخ میدهد که مردم یک ابزار فناوری را دیگر بهعنوان یک ابزار هوش مصنوعی معتبر بهحساب نیاورند.

Walia که همچنین عضو گروه تحقیقاتی مواد کاربردی و میکروسیستمها است، گفت: “فناوری جدید ما با جمعآوری چندین مولفه و ویژگی در یک پلتفرم واحد، کارایی و دقت را کاملاً افزایش میدهد. این شتاب زیاد و پیشرفت هوش مصنوعی تا حد زیادی به لطف حجم عظیمی از دادههایی است که رایانهها میتوانند هر روز درباره موارد مشابه، خریدها و حرکات ما جمعآوری کنند. گوگل کولب ابزار گوگلی است که برنامهها، فریم ورکها، کتابخانهها و همه موارد مورد نیاز برای یک پروژه هوش مصنوعی را از قبل و به صورت نصب شده، دارد. ما بیآنکه بدانیم در زندگی روزمره خود برای انجام بسیاری از کارها از هوش مصنوعی استفاده میکنیم.

برای مشاهده سرفصل های دوره آموزشی هوش مصنوعی نبض و مدرسان دوره ، به صفحه آکادمی هوش مصنوعی نبض مراجعه کنید. برخی از سرفصلهای اصلی و رئوس مطالب این دوره آموزشی شامل مرتبه اجرایی، زیربرنامه های بازگشتی، آرایه، صف و پشته، لیست پیوندی، درخت، گراف، مرتب سازی و سایر موارد است. رویکرد منطق فازی از شیوه تصمیمگیری در انسان تقلید میکند که شامل تمام احتمالات میانی بین ارزشهای دیجیتال بله و خیر میشود. هوش مصنوعی یا Artificial intelligence در واقع عبارتی است که به طور کلی بر مجموعهای از فناوریها اطلاق میشود. پیش از این در مورد دستیاران صوتی هوشمند که برای کنترل این دستگاه های خانگی هوشمند استفاده می کنیم ، صحبت کرده ایم و همانطور که می دانیم ، آن ها نمونه اصلی تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی مان هستند. هوش مصنوعی عمومی (Artificial General Intelligence) که از آن با عنوان هوش مصنوعی قوی یا هوش مصنوعی عمیق نیز یاد میشود، مفهومی است که در آن ماشین از هر نظر از هوش و یا رفتارهای انسانی تقلید میکند و توانایی یادگیری و بهکارگیری هوش خود را برای حل هر مشکلی دارد. آلن وینفیلد از آزمایشگاه روباتیک بریستول در دانشگاه وست انگلستان میگوید: «در حالی که پژوهش انجام گرفته از سوی دیپمایند فوقالعاده بوده است، اما به عقیده من این دستاورد جدید ما را بهسمت هوش مصنوعی عمومی نزدیکتر نخواهد کرد، بهواسطه آنکه این پژوهش بهشکل روشنی نشان نداد که آیا هوش مصنوعی فوق این پتانسیل را داشت تا یک مهارت را به مهارت دیگر تعمیم دهد یا خیر.

بخوان  رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای بررسی دانشگاه ها ، تعداد واحد و بازار کار | 1biti

در سالهای بعد هوش مصنوعی عمدتا برای استفاده در بازیها و مسائل توسعه پیدا کردند. بدون بهرهمندی از تکنیک تثبیت حافظه (Memory Consolidation Approach) این برنامه هوش مصنوعی بهسختی موفق میشد این بازیها را بهخوبی انجام دهد. با وجود این هنوز هم بهدرستی مشخص نیست آیا مجموعه مهارتهایی که این برنامه هوش مصنوعی در گذشته به دست آورده به این الگوریتم هوشمند کمک کرده است عملکرد بهتری داشته باشد یا خیر. هوش مصنوعی با ترکیب مقادیر زیادی از داده ها با الگوریتم های سریع ، پردازش تکراری و هوشمند کار می کند و به نرم افزار اجازه می دهد تا به طور خودکار از الگوها یا ویژگی های داده ها یاد بگیرد. برای روشن تر شدن هوش معنوی مثالی از هوش هایی می زنیم که نشانگر هوش چندگانه است که با هوش جسمی آغاز می شود با PQ نمایش می دهند. فضای ابری در حال توسعه است که به معنای تغییرات چشمگیر و پتانسیل رشد برای کدنویسی است. در تریم بعدی، باتریهای 680 کیلومتری را داریم که خریدن آن، فقط 60.7 هزار دلار هزینه دارد و نهایتا به نسخه اختصاصی چانگان آواتار 11 میرسیم که گفته میشود با قیمت 88.8 هزار دلار به بازار خواهد آمد. برای مثال هوش مصنوعی تشخیص چهره بهمرورزمان بهسادگی تبدیل به تکنولوژی تشخیص چهره میشود و یا چتباتهای هوش مصنوعی در آینده بهسادگی فقط چتبات خواهند بود.

پروفسور “سباستین شرر” از اعضای تیم توسعه این سیستم می گوید: این اولین خلبان هوش مصنوعی است که در حریم هوایی فعلی کار می کند. در نتیجه، بهجای آنکه همواره به اطلاعاتی نیاز باشد که روی سرورهای گوگل قرار دارد و از این اطلاعات بهمنظور آموزش الگوریتمها استفاده شود، فرآیند یادگیری بهطور مستقیم روی دستگاه کاربر به مرحله اجرا درخواهد آمد. در ماشینهای ترجمه انگلیسی مثل گوگل ترنسلیت، سرویس زیرنویس خودکار یوتیوب و سرویس تصحیح گرامر Gmail هم از این فناوری استفاده شده است. این شرکت در سال 2000 با خرید چندین شرکت از جمله Hyperion، Portal Software، PeopleSoft و … این تیم مطالعاتی در ژوئن ۲۰۲۲، خبرداد که یک آواتار کودک سخنگو را از بر اساس ۱۰۰۰ رونوشت مصاحبه ساختگی با استفاده از بازیگرانی که برای رفتار کودکان آموزش دیده بودند، ترکیب کردند. این شرکت به خاطر ایجاد زمینه برای فعالیتهای اجتماعی کارمندانش شهرت خوبی دارد تا جایی که تیم بیسبال کارمندان آن موفقیتهای خوبی در این سالها بهدست آورده است. AGI مدتهاست که الهامبخش داستانهای علمی تخیلی دیستوپیایی بوده است، که در آن روباتهای فوقهوشمند بر بشریت غلبه میکنند، اما کارشناسان معتقدند که این چیزی نیست که لازم باشد به این زودیها نگران آن باشیم.

قابلیت ارائه نمایشی از وضعیت جهان که قادر به پیشبینی نحوه تغییر رفتارها و روندهای پیرامون آن باشد از اهداف هوش مصنوعی است. موجودات هوشمند باید قادر به تعیین اهداف و دستیابی به آنها باشند تا بتوانند آینده را ترسیم کنند. ژاپن پروژه FGCS را با استناد به عدم تحقق اهداف بلند پروازانهای که یک دهه قبل ترسیم شده بود، در سال 1992 خاتمه داد. اسکات ای مک گروگور: او مدیر عامل یک شرکت ارتباطات بیسیم بزرگ به نام Viacom است که حالا با شش سال سابقه مدیریتی و درآمد سالانه ۱۴ میلیون دلار به عنوان صد و چهارمین مدیرعامل پردرآمد جهان انتخاب شده است. خدمات هوش مصنوعی ما با به کارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین و بهینه سازی کسب و کار شما را تحلیل کرده و نسبت به مدل تجارت شما ایده هایی برای کسب درآمد بیشتر ارائه خواهیم داد. از برنامهریزی برای سفر تا پیشنهاد هتلها و پروازها و نشاندادن بهترین مسیرها به مسافران. این موضوع، انجام مطالعه روی کودکان را دشوار کرده و به همین دلیل، شبيه سازي می تواند بهترین چیزی باشد که محققان از آن استفاده می کنند.

بخوان  متخصص تکنولوژی پزشکی هسته ای در بابل ، بهترین دکتر تکنولوژی پزشکی هسته ای بابل پذیرش24 | 1biti

به گزارش سیناپرس، از یک کودک سوالی بپرسید! این فناوری می تواند گام بزرگی در مطالعات روان شناسی کودک محسوب شود. خلبان خودکار هوش مصنوعی می تواند به هواپیماهای خودران اجازه دهد در فضاهای هوایی شلوغ پرواز کنند. سیستم خلبان خودکار هوش مصنوعی همراه با استفاده از ابزار دقیق موجود در هواپیماهای خودران و اطلاعات ارائه شده توسط کنترل کننده های ترافیک هوایی محلی، دارای شش دوربین و یک سیستم بینش رایانه ای است که به گفته دانشمندان، به این سیستم اجازه می دهد تا هواپیماهای مجاور را دقیقاً مانند یک خلبان انسان تشخیص دهد. این کار نهتنها بهمنظور حفظ امنیت دادهها به مرحله اجرا درمیآید، بلکه به مدلها اجازه خواهد داد در مسیر یادگیری و بهرهمندی از دانش قبلی خود بهتر از قبل حرکت کنند. در این شیوه ماشینها مانند یک کودک تازهمتولدشده زبان را فرامیگیرند و در مرحله بعد از آن برای ایجاد ارتباط استفاده میکنند. زبان R توسط متخصصین آمار برای محاسبات آماری توسعه یافته است.

اگرچه این فناوری هنوز روی یک هواپیمای واقعی آزمایش نشده، ولی در مجموعه ای که شامل دو شبیه ساز پرواز مرتبط بود، آزمایش شده است. این مجموعه پنج فرادرس در زمینه شبکههای عصبی مصنوعی و کاربردهای آنها را شامل میشود. بینایی کامپیوتر، فعالیتهایی نظیر به دست آوردن، پردازش و فهم تصاویر دیجیتال و استخراج «دادههای با ابعاد بالا» (High-Dimensional Data) از جهان واقعی را شامل میشود. به علاوه یکی دیگر از شاهکارهای طراحان در قسمت کناری، به فریم لس بودن شیشهها مربوط میشود (شیشههای بدون قاب طراحی شدهاند). مایکروسافت: غول نرمافزاری جهان در حال حاضر چهل و دومین شرکت بزرگ جهان است و با ارزش بازار 54/273 میلیارد دلار چهارمین شرکت ارزشمند جهان هم به حساب میآید. شرکتهای گردشگری از چتباتهای مجهز به هوش مصنوعی استفاده میکنند که میتوانند برای پاسخگویی بهتر، دقیقتر و سریعتر از انسان با مشتریان تعامل و نیاز آنها را برطرف کنند. شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برای کارهای مختلف بهشدت به هوش مصنوعی متکی هستند. در حالی که این برنامه بهخوبی یاد گرفته بود بازیهای مختلف را انجام دهد، اما عملکرد آن در مقایسه با یک برنامه هوش مصنوعی که بهطور اختصاصی برای یک بازی طراحی شده بود، قابل مقایسه نیست.

کدام تکنولوژی ها را باید به لیست سایت 1biti بیافزاییم؟ برای نمونه در مطالعه ای که در دانشگاه استندفورد انجام گرفت، نشان داده شد که شبکه های عصبی عمیق می توانند جهت گیری های تمایلات جنسی افراد را تنها با تحلیل چهره آن ها تشخیص دهند، این چنین توانمندی در انسان ها اصلا وجود ندارد. در این روش، هرچه هوش مصنوعی به بهرهوری انسان به طور کلی نزدیکتر باشد، تواناتر و بهتر تلقی میشود و هرچه کاربردش محدودتر باشد و برای کارهای سادهتر استفاده شود، هوش مصنوعی سادهتری محسوب میشود. برای مثال میتواند با به حداقل رساندن استفاده از کودها، آفتکشها و آبیاری، غذای سالمتری را برای کمک به بهرهوری و کاهش اثرات زیست محیطی تضمین کند.

هستیشناسی مجموعهای از اشیاء و رویدادها، روابط، مفاهیم و غیره که ماشینها از آنها اطلاع دارد، از اهداف هوش مصنوعی و پایهای برای همه دانشهای دیگر است. این اهداف اتفاقا بسیار شبیه اهدافی است که از هوش انسانی انتظار میرود. یادگیری این الگوریتمها به تقلید از شیوه یادگیری انسان انجام میشود و با بیشتر شدن تجربه رایانه، بهتدریج دقت آن هم بالاتر میرود. بسیاری از مشکلاتی که انتظار میرود ماشینها حل کنند، به دانش وسیعی در مورد جهان نیاز دارند. خودروهای خودران نیز با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیشرفتهای نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی قادر خواهند بود، بدون نیاز به کنترل هوشیارانه راننده، در خیابان و جادهها تردد و سرنشینان خود را جابجا کنند. تفاوت شبکههای عصبی مصنوعی با برنامههای کلاسیک گذشته در قابلیت یادگیری است.

بخوان  واقعیت مجازی یا تکنولوژی VR چیست؟ 1 بیتی

هنوز هم فاصله زیادی تا رسیدن به هوش مصنوعی عمومی در مقابل ما است. هوش مصنوعی زندگی انسان را راحتتر و سرعت آن را بیشتر کرده است. منطق فازی روشی استدلالی است که به استدلال انسان شباهت دارد. هوش مصنوعی در بازیهای رایانهای و ویدئویی با ایجاد استراتژیهای هیجانانگیزتر و بازیکنان را نسبت به این بازیها متمرکزتر و علاقهمندتر از پیش کرده است. در این آزمایش برنامه هوشمند بازیها را بهشکل تصادفی انجام میداد. این آزمایش نشان داد هوش مصنوعی دیپمایند با اتکا بر مهارتهای قبلی خود از استراتژیهای جالبی برای موفقیت در بازیها استفاده کرده است. نقطه آغاز علم هوش مصنوعی را می توان به بعد از جنگ جهانی دوم نسبت داد، در آن زمان واینر با توجه به مسائل سایبرنتیك زمینه را برای پیشرفت هوش مصنوعی به وجود آورد و سپس در سال ۱۹۵۰ تورینگ آزمایش بالا را برای اثبات هوشمند بودن یك ماشین پیشنهاد داد و سپس در سال ۱۹۵۶ گروهی از علاقه مندان به هوش مصنوعی در كالج دارتموت گرد هم آمدند و تحقیقات وسیعی را برای هوش مصنوعی آغاز كردند.

کرکپاتریک در این ارتباط گفته است: «ساز و کار شبکه عصبی فوق به این شکل است که اگر اطلاع پیدا کند که قادر است از آموختههای قبلی خود در ارتباط با کار جدیدی استفاده کند، این کار را انجام خواهد داد.» پژوهشگران دیپمایند این برنامه هوشمند را برای ده بازی کلاسیک آتاری همچون برک آوت، مهاجمان فضایی و مدافعان مورد استفاده قرار دادند. به اعتقاد عموم مردم هوش مصنوعی چیزی شبیه رباتهای نابودگر است که خودش میتواند مستقل از انسان فکر و عمل کند؛ اما اگر از یک پژوهشگر فعال در این حوزه در مورد آن سؤال کنید، در پاسخ میگوید که این فناوری مجموعهای از الگوریتمهایی است که میتوانند بدون آنکه لازم باشد برای انجام کار خاصی ایجاد شوند، نتایجی را به همراه داشته باشند. یک شبکه عصبی، مغز انسان را تکثیر می کند. یک سیستم خلبان خودکار هوش مصنوعی جدید برای فضاهای هوایی شلوغ در این مواقع می تواند کارگشا باشد.

این فناوری در انجاموظیفه خاصی که برای انجام آن برنامهریزیشده است بسیار هوشمند است. بهطور کلی تجارت الکترونیکی وابسته به این است که کاربران چه چیزی را میخواهند جستوجو کنند و آیا میتوانند آن را راحت پیدا کنند یا نه. توی این پک فوق العاده، صفرتاصد مبانی برنامه نویسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! ” تعداد بسیار زیادی از شرکتهایی که درحال برنامه ریزی برای ایجاد و استقرار هوش مصنوعی هستند، درک عمیقی از تفاوت اصلی بین احتمالات نرم افزار هوش مصنوعی و نرم افزار “سنتی” ندارند و تنها میتوانند به تفکیک تبلیغات هوش مصنوعی از واقعیت کمک کنند.

پژوهش فوق در آینده به ما کمک خواهد کرد تا سامانههای ویژهای را برای حل مشکلات طراحی کنیم که درزمینه یادگیری انعطافپذیر و کارآمدتر باشند.» پیتر دایان مدیر واحد علوم اعصاب محاسباتی گتسبی در دانشگاه لندن این پژوهش را بسیار خوب توصیف کرده است. اما نباید این را فراموش کنیم که یادگیری زبانهای برنامهنویسی به معنای یادگیری هوش مصنوعی نیست. در تولید این سیستمها نحوه اندیشیدن انسان مد نظر نیست. پردازش زبانهای طبیعی بر ارتباط انسان و رایانه، متمرکز است. این خود عامل بسیار مهمی است که به انسانها و حیوانات اجازه میدهد بهطور مستمر و با تکیه بر دانش قبلی خود فرآیند یادگیری را دنبال و همواره از تجارب قبلی خود استفاده کنند. با این حال، دادههای صنعتی معمولاً ساختار یافتهاند، اما ممکن است از کیفیت پایینی برخوردار باشند. در یک دهه گذشته پیشرفتهای بیشماری را تجربه کرده است که از دستاوردهای یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق نیز برخوردار است.