چهار کوتاه قصه‌ها شما نمیدونستم آشنایی با هوش مصنوعی

تکنولوژی ساخت و ساز و همکاری ابری یا Cloud Collaboratio سیستمی است. زمانیکه سیستم آنها را ازطریق سریعترین مسیر به اورژانس هدایت میکند، یک تیم جراحی از رایانش فضایی مکانی استفاده میکند تا طراحی کل اتاق عمل را طرحریزی کرده یا یک مسیر جراحی را برای بدن این بیمار برنامهریزی کند. سیستم یادشده از این تصاویر برای ساخت مدل دینامیک سیال خون از عروق کرونری استفاده میکند و درنتیجه، شرایط غیرعادی و شدت آنها را نیز مشخص میکند. استفاده از الکتریسیته برای تولید این واکنشها بهوضوح درمقایسهبا استفاده از نورخورشید، سازگاری کمتری با محیطزیست خواهد داشت؛ اما اتکا به آنها و فتوولتائیک میتواند بر این مشکل فائق آید. در میان ساکنان 6 میلیارد و 855 میلیون نفری دنیای بزرگ ما اما تنها تعدادی از آنها هستند که قدرت یا بهتر است بگوییم نفوذ بیشتری داشته و به این دلیل هم معمولا در جایگاه رهبران، سیاستمداران یا غولهای صنعت و تجارت قرار دارند.

اگر این سوزنها به حسگرها متصل شوند، آنها میتوانند در عرض چند دقیقه، علایم بیولوژیکی نشاندهندهی سلامت یا وضعیت بیماری مانند گلوکز، کلسترول، الکل، موادمخدر یا سلولهای ایمنی را اندازهگیری کنند. روپوست شامل سلولهای زنده و مایع معروف به مایع بینابینی است. این بخش به تنهایی می تواند چند مطلب کامل را شامل شود. این فناوری یا آزمایش داروها و درمانهای موجود روی اندامهای مجازی یا سیستمهای بدن برای پیشبینی اینکه انسان چگونه به این درمانها واکنش نشان میدهد، طراحی شدهاند. آیا نسخهی بعدی دکتر میتواند در یک برنامه یا اپلیکیشن ارائه شود؟ بازشناسی چهره (Facial Recognition)، با استفاده از دیتابیسِ چهرهها (که از قبل وجود داشته است) یک چهره را در یک عکس یا فیلم شناسایی میکند. استکهلم پایتخت سوئد در رتبه بیست و هشتم پیشرفتهترین شهرهای جهان قرار گرفته و این رتبه نسبت به سال قبل سه پله بهبود داشته است. با استفاده از این تکنولوژی، جراحان میتوانند با دقتی بهمراتب بیشتر از قبل کارشان را انجام دهند.

این تقاضا با مهندسی دقیق ترکیب ساختار و مورفولوژی کاتالیزگرهای موجود مانند دیاکسید تیتانیم بررسی میشود. ایجاد تقاضا برای این ابزارها باتوجهبه پیچیدگی اکوسیستم مراقبت بهداشتی، چالش برانگیز است. این سیستم به خودروهای خودران کمک میکند که با استفاده از خط عبوری در مسیری صحیح حرکت کنند و میزان ریسک و خطرات را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. بهعنوان مثال، شاید اگر انسانهای مجازی میتوانستند در بعضی از مراحل یک آزمایش برای واکسن ویروس کرونا، جایگزین افراد واقعی شوند، ممکن بود روند پیشرفت ابزاری پیشگیرانه را سرعت بخشیده و روند همهگیرشدن این بیماری را کاهش دهند. حال چه میشد اگر کامپیوترها میتوانستند جایگزین بیماران شوند؟ این آژانس همچنین راهنمایی برای طراحی و آزمایش داروها و دستگاههایی که شامل بیماران مجازی است را منتشر کرده است. این موارد شامل تولید پایگاههای اطلاعاتی باکیفیت از مجموعه بیماران متنوع شامل مردان و زنان و اصلاح مدلهای ریاضی برای توضیح بسیاری از فرایندهای تعاملی در بدن است.

این آزمایشگاهها شامل مرکز مشترک فتوسنتز مصنوعی اجراشدهی مؤسسهی فناوری کالیفرنیا در همکاری با آزمایشگاه ملی لارنس برکلی است. این سه پروسه روشهای متفاوت زیادی را مهیا میکنند تا بتوان نحوهی تبدیل ورودی به خروجی دلخواه را تنظیم کرد. پس از آن، صنعت شیمیایی با تبدیل آنچه که امروزه کربن دیاکسید را به محصولات با ارزش تبدیل میکند، گامی بزرگتر برای تبدیل شدن به بخشی از یک اقتصاد آزاد و عاری از زباله خواهد برداشت. با این حال اما آنچه در این فهرست ۵۰۰ تایی جالب توجه است، نام شرکتهای کوچک و حتی نه چندان شناخته شده از کشورهای در حال توسعه، کوچک و محروم است.

آنچه که همه ی آنها انجام می دهند کم کردن پیچیدگی کارهاست، و مجوز یافتن راه حل برای حل مسائل جدید نیست. به لحاظ ذهنی تمایل به مهار کردن طبیعت و دخالت در آن و میل به پیشرفت و ترقی، چنان در دستور کار ما قرار گرفته است که به این تأکید میانجامد که اهداف نامعقولی را دنبال کنیم؛ از قبیل فرود آمدن در کرة ماه، برای حل مشکل بزرگ مسائل فنی که فقط از همین جرأت و جسارت فنی برخاسته است. محاسبات مکانی در قلب این صحنه، گام بعدی در همگرایی مداوم جهان فیزیکی و دیجیتال است. این سیستم پزشکان را قادر میسازد تا بیماری عروق کرونر را براساس تصاویر سیتیاسکن قلب بیمار تشخیص دهند.

جامعهی علمی و شرکای صنعتی در حال پرداختن به این مسائل ازطریق ابتکاراتی مانند پروژهی قلب زنده با استفاده از این سیستمها هستند. تحقیقات بیشتری برای درک اینکه چگونه عواملی مانند سن و وزن بیمار، محل تزریق و تکنیک تحویل بر اثربخشی این فناوری تأثیر میگذارند، موردنیاز است. پردازش زبانهای طبیعی (Natural language processing) توانایی رایانه در تحلیل، درک زبانهای انسانی از جمله گفتار است. در ادامه مقاله «ساخت هوش مصنوعی» به بررسی چند پروژه ساده برای درک بهتر ساخت هوش مصنوعی در پروژههای گوناگون پرداخته شده است. شما نمی توانید هوش مصنوعی را تنها با عنوان ساده “ساخت ماشین هایی که هوشمند هستند” خطاب کنید، به این دلیل که این مورد اصلا این مسئله را به طور جامع و اندازه توضیح نمی دهد. محاسبات مکانی بهزودی تعاملات انسان و ماشین را به سطوح جدیدی از کارایی در بسیاری از حوزههای زندگی ازجمله صنعت، مراقبتهای بهداشتی، حملونقل و خانه میرسانند.

کارگران میتوانند از این طریق به اطراف یک ماشین خراب و نقطهای از آن که مشکل دارد هدایت شوند تا آن را به با صرفهجویی در زمان و هزینه تعمیر کنند. مواد خام از سراسر جهان وارد این کشور شده و به تولیدات جذاب تبدیل شده و دوباره در جهان بازتوزیع میشود. با استفاده از اندامهای مجازی، مدلسازی با تغذیهی دادههای آناتومی و تشریحی صورت میگیرد که از تصویربرداری با رزولوشن بالا از یک عضو حقیقی فرد و تبدیل به یک مدل ریاضی پیچیده از مکانیسمهایی عملکرد اندام آغاز میشود.الگوریتمهایی که روی کامپیوترهای قدرتمند کار میکنند، معادلات بهدستآمده را حل میکنند و یک عضو مجازی را تولید میکنند که شبیه اندام واقعی یک انسان رفتار میکند. در ماه ژوئن ۲۰۲۰ شاهد یک راه حل احتمالی برای این مشکل بودیم.

این نخستین گام مهم در ساخت پالایشگاههای خورشیدی است که ترکیبات مفیدی ازجمله مولکولهای پلتفرم تولید میکنند و میتوانند بهعنوان مواد اولیه برای ساخت محصولاتی مانند داروها، شویندهها، کودها و منسوجات بهکار روند. این اقدام بهطور بالقوه انتشار گازهای گلخانهای را از دو طریق کاهش میدهد: استفاده از گاز ناخواسته بهعنوان مادهی اولیه و نورخورشید نه سوخت فسیلی، همچنین بهعنوان منبع انرژی موردنیاز برای تولید. این فرایند بهلطف پیشرفت در کاتالیزورهایهای فعال نورخورشید یا فتوکاتالیستها امکانپذیر است. فناوری جدید و نوظهور میتواند از نورخورشید برای تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی موردنیاز استفاده کند. برخی از آنها در حال کار روی یک روش متفاوت برای تبدیل دیاکسیدکربن به مواد مفید هستند؛ یعنی استفاده از الکتریسیته برای هدایت واکنشهای شیمیایی. آنها با انتشار فهرستی سعی دارند این فناوریهای جدید را به شهروندان و دولتها معرفی کنند تا از تأثیرات آن آگاه باشند و به توسعه زیرساختهای مربوط به آنها اقدام کنند تا در سالهای آتی، از تکنولوژیهای سایر کشورها عقب نیفتند.

بوده است؛ اما با وجود پیشرفتهای بسیار، همچنان موانع مختلفی برای اجرای گستردهی این فناوری در تحقیقات پزشکی و درمان باقی مانده است. اما ابتدا، فناروی چیست ؟ اما به مانند هر شیوه دیگری باید در کنار استفاده از مزایای تکنولوژی در امر آموزش، به رفع و کاهش معایب آن هم بپردازیم و به مرور شاهد نتایج شگفتانگیز آن در امر یادگیری باشیم. اما بیشتر میکرونیدلها به غشای زیرپوستی که انتهای عصبها بههمراه رگهای خونی و عروق لنفاوی و بافت همبند در آن وجود دارند، دسترسی ندارند یا بهسختی آنها را لمس میکنند. مجموعهای از برنامههای کاربردی در حال استفاده یا تحت توسعه درحالحاضر میتوانند اختلالات ذهنی و جسمانی را بهطور مستقل و خودکار شناسایی و حتی مستقیما درمان کنند. آشنایی مدیران، معلمان و حتی دانشآموزان با این موضوع میتواند تأثیر ویژهای در ارتقای آموزش کشور داشته باشد.

هدف سه کتابخانهای که در این جا نام بردم، تسهیل فرایند کار کردن با دیتاستها و فایلهای جدولی (مانند فایلهای نرمافزار Excel)، کار با آرایهها یا ماتریسها و در نهایت رسم نمودارها و تصاویر است. درمجموع بهعنوان داروهای دیجیتال، نرمافزار میتواند مراقبتهای پزشکی سنتی و حمایت از بیماران را هنگام دسترسینداشتن به مراقبتهای بهداشتی یا محدودبودن دسترسی افزایش دهد؛ نیازی که مخصوصا در روزهای شیوع کووید ۱۹، تشدید شده است. امسال محققان تکنیک جدیدی برای درمان اختلالات پوستی مانند پسوریازیس، زگیل و انواع خاصی از سرطانها نیز معرفی کردند؛ ترکیب کردن میکرونیدلهای ستارهای شکل با یک کرم یا ژل درمانی. در سالهای اخیر محققان روشهایی را توسعه دادهاند که پیوند دوگانهی مقاوم میان کربن و اکسیژن را در دیاکسیدکربن میشکنند. پیشرفتهای رخ داده در تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی، مطمئننا توسط شرکتهای نوپا یا شرکتهای دیگر در سالهای آتی تبلیغ و توسعه داده میشوند.

در سالهای اخیر، FDA و قانونگذاران اروپایی، برخی استفادههای تجاری از تشخیص مبتنیبر کامپیوتر را تصویب کردهاند؛ بااینحال برآورده کردن تقاضاها و نظارت مستلزم زمان چشمگیری است. بهعنوان مثال «HeartFlow Analysis» یک سرویس مبتنیبر ابر است که FDA تأیید کرده است. در ابتدای مسیر لازم است که قدرت پیشبینی و قابلیت اطمینان این فناوری تأیید شود؛ زیرا به پیشرفتهای متعددی نیاز خواهد داشت. این سوزنهای کوچک چه به سرنگ متصل شوند و چه به یک تکه چسب، با جلوگیری از تماس با انتهای عصب از درد جلوگیری میکنند. درحالحاضر، کاتالیست تغییر یافته فقط به نور مرئی نیاز دارد تا بهطور گسترده در متانول، فرمالدئید و اسیدفرمیک که در تولید چسب، کف، تختهی سه لا، کابینت، کفپوش و ضدعفونی کنندهها بسیار مهم است، استفاده شود. نقش مصالح ساختمانی در مصرف انرژی بسیار پررنگ بوده و بایستی به آن توجه شود. ساخت بسیاری از موادشیمیایی مهم برای سلامتی و آسایش انسان، باعث مصرف سوختهای فسیلی میشود؛ درنتیجه فرایندهای استخراجی نیز به انتشار دیاکسیدکربن و تغییر آبوهوا دامن میزنند.

این 6 رویکرد تکنولوژی آموزشی پیشرفته، کل رویکرد آموزش سنتی را تغییر داده است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با 1biti وب سایت خود باشید. این فناوری تمام کارهایی که برنامههای واقعی را انجام میدهند و حتی برنامههایی افزون بر برنامههای دنیای واقعی را، انجام میدهد. در حال حاضر رباتها میتوانند ببینند، صحبت کنند و حتی فکر کنند، پس تشخیص چهره نباید چیز خیلی عجیبی باشد. بهنظر میرسد که هر روز یک الگوریتم جدید، کامپیوترها را قادر میسازد تا بیماری را با دقت بیسابقهای تشخیص دهند. پزشکی با محاسبات و شبیهسازی رایانهای باید قادر به ارائهی ارزش مؤثر به هزینه برای بیماران، پزشکان و سازمانهای بهداشت و درمان باشد تا آنها را برای استفاده از این تکنولوژی جدید تشویق کند. این شاخه مربوط به ساخت ماشینهای هوشمندی است که قادر به انجام وظایفی هستند، که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند. لری الیسون از بنیان گذارن شرکت اوراکل هم در این لیست حضور دارد.

فوتوکاتالیز شتاب یک واکنش نوری در حضور یک کاتالیزور است. جدا از اینکه از آنها برای نظارت بر حضور دانشآموز در کلاس استفاده میشود، هنگام امانت گرفتن اموال مدرسه مانند کتاب در کتابخانه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.دسترسی سریع به اینترنت یکی از عواملی است که اجرای نوآوری های فناوری در بخش آموزش را تسریع کرده است. در حوزههای «مالی» (Finance) نیز چت باتها مورد استفاده قرار میگیرند. وقتی آمبولانس میرسد، درهای ورودی باز میشوند و یک آسانسور در موقعیت قرار میگیرد. وقتی او به آشپزخانه میرسد، میز برای راحتی دسترسی او به یخچال و اجاق گاز حرکت میکند و تغییر مکان میدهد.

سپس هنگامیکه او آمادهی غذا خوردن است، دوباره میز به عقب برمیگردد. او بهطور مستقل زندگی میکند و از صندلی چرخدار استفاده میکند. او اکنون به عنوان مدیر اجرایی در فیسبوک فعالیت میکند. جن هسون هانگ: مدیر عامل شرکت بزرگ Nvidia در دنیا به خاطر طراحی و تولید قطعات کامپیوتری و به خصوص کارتهای گرافیکی شناخته میشود. در نظر داشته باشید چشمانداز پیشرفت تکنولوژی در آینده تنها از روی حدس و گمان نبوده و نظر کارشناسیشده 800 مدیر و فرد خبره در دنیای تکنولوژی در جمعآوری آن دخیل بوده است. بسیاری از مردم هوش مصنوعی را با آینده دور مرتبط می دانند.