کد کم می تواند ظرف چند ماه جایگزین کدگذاری “سنتی” شودتحقیقات جدید ادعا می‌کند که ظهور کم‌کد به زودی می‌تواند منجر به سرنگونی اشکال «سنتی» عملیات بیشتر شود.

وضعیت کد پایین مندکس در سال 2022 افزایش پذیرش کدهای پایین را از 77 درصد در سال 2021 به 94 درصد در سال جاری نشان داد، به طوری که از هر 10 کسب و کار، چهار کسب و کار اکنون از کد پایین برای راه حل های حیاتی در عملیات تجاری خود استفاده می کنند.منبع