گوگل درایو به طور ناگهانی تصمیم به معرفی یک فایل درپوش گرفته است – اما ممکن است هرگز آن را نگیرید

رسمی است – ارائه دهنده فضای ابری Google Drive تصمیم گرفته است که یک سقف رسمی برای تعداد فایل‌هایی که می‌توانند در یک حساب ذخیره شوند، اضافه کند.

مطابق Ars Technica (در برگه جدید باز می شود)، این محدودیت که روی پنج میلیون فایل تعیین شده بود، در فوریه 2023 برای برخی از کاربران Google Drive ظاهر شد، علیرغم اینکه گوگل هیچ اخطاری در مورد معرفی این سقف ارائه نکرد و اعلانی را ارائه کرد که در توضیح مشکل آنقدرها هم واضح نبود. بود: “از حد مجاز تعداد موارد ایجاد شده توسط این حساب، خواه سطل زباله یا نه، فراتر رفته است.”