۵ثروتمند نخست جهان تکنولوژی 1 بیتی

تکنولوژی VR دنیایی را میسازد که ما خود را از طریق یک هدست یا چشمبند خاص سایت 1biti وارد آن میشویم. ذهن انسان برای یادگیری مسائل و موضوعات خاص از تبادل اطلاعات بین نورون ها در شبکه های عصبی مغز استفاده می کند که یادگیری عمیق در واقع از همین روش برای یادگیری تقلید کرده و روند تجزیه و تحلیل داده هارا بسیار سریعتر و آسان تر می کند. هوش مصنوعی در خلاقیت: هوش مصنوعی در حوزههای خلاق از جمله موسیقی و هنر هم ورود کرده است. این الگوریتمها در حوزههای مختلفی نظیر «بینایی کامپیوتر» (Computer Vision)، «بازشناسی گفتار» (Speech Recognition)، «پردازش زبان طبیعی» (Natural Language Processing)، «ترجمه ماشین» (Machine Translation) و «تحلیل تصاویر پزشکی» (Medical Image Analysis) مورد استفاده قرار گرفته شدهاند. واقعیت این است که فناوری یادگیری عمیق مشابه با الگویی که در بطن ماشین انودیا مورد استفاده قرار گرفته، در طی سالهای گذشته قابلیتهای خود در زمینه حل مشکلات پیچیده را به اثبات رسانده است. این اختلاف نظرها از یکسو و وجود لغات و اصطلاحات متعدد در حوزه هوش مصنوعی از سوی دیگر موجب شده تا درک آن بسیار پیچیده به نظر بیاید. این نوع وساطت میگوید که کنش ما در پیوند با تکنولوژی، دیگر کنش مختص ما نیست، بلکه کنش وساطتشده است.

کار جامعهشناس این نیست که به دنبال روابط اجتماعی-انسانی محض بگردد؛ همچنین کار جامعهشناس تکنولوژی این نیست که از تأثیر دو حوزه مجزای جامعه انسانی و تکنولوژی بر هم سخن بگوید؛ کار آنها این است که رصد کنند چه کنشگری با چه کنشگری در پیوند است و چه کنشگرانی با چه تکنیکهایی پیوند مییابند و چگونه این پیوندها زنجیره یا شبکه مستحکمی میسازند که بهراحتی نمیتوان آن را از هم گسست. ما در مطالعه چنین نمونههایی، نباید به دنبال روابط اجتماعی یا روابط فنی محض بگردیم؛ خود کلید و حلقه و اطلاعیه روی دیوار، بخشی از روابط اجتماعیاند؛ ما فقط دنبال کنشگران و میزان قدرت اتصالها هستیم. ما نه ذات انسانی محض داریم، نه ذات تکنیکی محض؛ نه ساحتی بهعنوان جامعه انسانی داریم، نه ساحتی بهعنوان تکنولوژی؛ آنچه ما با آن مواجه هستیم، شبکهای از کنشگران انسانی و غیرانسانی است. کنش در نظر لاتور خاصیت یا ویژگی یک شبکه یا یک زنجیره از کنشگران است، نه ویژگی یک کنشگر منفرد. «رانندگی» بهعنوان یک کنش، خاصیت شبکهای از کنشگران است. محدود کردن کنشگران یا گروههای دخیل، به گروهای اجتماعی، توصیفی ناقص از روند تحول تکنولوژی و علم به ما میدهد. هوش مصنوعی حافظه محدود زمانی ایجاد می شود که یک تیم به طور مداوم مدلی را در مورد نحوه تجزیه و تحلیل و استفاده از داده های جدید آموزش دهد یا یک محیط هوش مصنوعی ساخته شود تا مدل ها به طور خودکار آموزش داده و تجدید شوند.

بیشتر تلفن های هوشمند ، دستگاه روزانه یا حتی اینترنت ما از هوش مصنوعی استفاده می کنند. حافظه داخلی به این عاملها امکان میدهد تا بخشی از تاریخچه مسیریابی خود را ذخیره کنند و سپس حتی وقتی همه آنچه باید بدانند به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، از آن تاریخچه نیمه انتزاعی برای کمک به فهم چیزهایی راجع به محیط فعلی خود استفاده کنند. در محیطهای متوالی، تصمیمگیری فعلی میتواند روی همه تصمیمات آینده تاثیرگذار باشد. مطمئنا ده سال پیش برای رفتن به جایی نظیر فرودگاه تنها راه پیش روی شما استفاده از تاکسی بود. اما از سال ۲۰۰۸ به بعد تنها با چند تپ ساده روی گوشی هوشمند خود میتوانستید چند تاکسی پیدا کنید. به بیان دیگر، انسان تنها موجودی است که می­تواند به نیابت از خداوند بر تمام موجودات دیگر اشراف پیدا نماید و به تدبیر امور آن­ها بپردازد و این ظرفیت وجودی بینهایت به دلیل ظرفیت علمی بینهایت علمی انسان به او اعطاء شده است و پیداست که هر چیزی که در خلقت انسان تعبیه شده باشد به معنای آن است که ذاتی انسان است و انسانیت انسان بر آن استوار است، یعنی هر اندازه این ظرفیت وجودی او فعلیت پیدا کند، انسانتر شده است و این ماجرا تا بینهایت ادامه دارد.

همچنین برساختگرایی اجتماعی تکنولوژی (و نیز علم)، از وساطت خود تکنولوژی در شکلدهی جامعه و دیگر کنشگرانی که معمولاً اجتماعی خوانده نمیشوند، غفلت میکند. همچنین بایکر و پینچ از وساطت حیواناتی چون «اسبها» و نیز وساطت وضعیت آب و هوایی آن زمان غفلت کردند. بااینحال لاتور، هم با برساختگرایان اجتماعی علم (چه برنامه حداکثری دیوید بلور و چه برنامه تجربی نسبیانگاری کالینز) و هم با برساختگرایان اجتماعی تکنولوژی، یعنی کسانی که ایدههای برساختگرایان اجتماعی علم را به تکنولوژی نیز تعمیم دادهاند (پینچ و بایکر) از این جهت مخالف است که آنها باز دو عرصه اجتماعی و علمی، یا اجتماعی و فنی را در مقابل هم میگذارند و از تأثیر یکی بر دیگری سخن میگویند. بایکر و پینچ در مورد دوچرخه که موضوع مطالعاتی آنها بود، به ساخت تایرهای هوا برای رفع لرزش دوچرخه اشاره کردند، اما آن را چندان بسط ندادند. اما آیپد متفاوت است، این دستگاه که کمتر از ده سال است که وارد بازار شده، هم خود جایگاه ویژهای در استفاده کاربران دارد هم اینکه تاثیر بسیار زیادی در محصولات دیگر شرکتها نیز داشته است. تکنولوژی یک چیز نیست در میان دیگر چیزها، بلکه یک صفت است؛ تکنولوژی بهجایاینکه یک چیز باشد، وصف «تکنیکال» یا «فنیِ» چیزی است.

همین باعث میشود که خیلی وقتها نهتنها بیش از «یک چیز» به شمار نیایند («یک» تلویزیون، یک اتومبیل و…)، بلکه اصلاً نادیدنی شوند. تصور میکنید این خیلی دور از دسترس است؟ انواع یادگیریها در هوش مصنوعی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند: – «یادگیری نظارت شده» (Supervised Learning): در این نوع یادگیری با استفاده از مجموعه داده مشخصی که به الگوریتم داده میشود، سیستم برای ارائه نتایج مورد نیاز آموزش میبیند. همان طور که قبلاً اشاره کردیم، هوش مصنوعی میتواند ترکیب ایدهآلی برای فناوری بلاکچین باشد. قدرتنمایی هوش مصنوعی در اقتصاد و امور مالی تا جایی پیش رفت که در آگوست سال ۲۰۰۱، رباتها، انسانها را در رقابتهای معاملهگری سهام شکست دادند. این نوع وساطت که اهمیت خاصی نزد لاتور دارد، به این نکته اشاره دارد که انسانها کنشهایشان را به تکنولوژیها محول میکنند. تکنولوژیها موجوداتی رامشده، اجتماعیشده، منضبطشده و پیشبینیپذیرند. سؤال استراتژیک این است که توسعة کدام گروه از این تکنولوژیها برای ما اولویت دارد؟ ایستمن با معرفی مفهوم «عکاس آماتور»، گروه اجتماعی جدیدی را شکل داد؛ چراکه در آن زمان عکاسی، کاری تخصصی به شمار میآمد. تمام دوچرخهها افراد را به پادارها و بیپاها تقسیم میکنند و اجازه استفاده از دوچرخه را به گروه دوم نمیدهند.

» را به یاد آوریم؛ برخی از پلهای لانگایلند نیویورک، به اتوبوسهایی که بیشتر، حامل افراد و مخصوصاً سیاهان طبقه پایین جامعه بودند، اجازه عبور نمیدادند. به نظر میرسد که در سالهای اخیر مساله امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران از توجه و اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شده است به گونهای که برخی از کارشناسان و متخصصان درصددند تا با کشف آسیب پذیری و حفرههای امنیتی در برنامه، سرویس و اپلیکیشنهای مختلف، شرکتهای توسعه دهنده آنها را وادار به برطرف سازی مشکلات و نواقص مربوطه کنند و بدین ترتیب نقش خود را در حفاظت از حریم خصوصی و همچنین ارتقای امنیت سایبری فضای مجازی ایفا کنند. این پیشرفت ها الهام بخش گروهی کوچک از پژوهشگران شد تا به طور جدی به مساله ایجاد یک مغز الکترونیکی رسیدگی نمایند. هیچ چیزی به اندازه سرویس اشتراکگذاری اینستاگرام، نمونه بارز پیشرفت تکنولوژی در دهه اخیر نیست. توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است این فناوری قرنها پیش توسط “استانیسلاو لم” (Stanisław Lem)، نویسنده داستانهای علمی تخیلی پیشبینی شده بود. درواقع ساخت یک تکنولوژی، مهار و کنترل یا قابل پیشبینی کردن یک شیء است. شرکت مشاوره مدیریت مکینزی، پیشبینی میکند که هوش مصنوعی بهرهوری بیشتری نسبت به موتور بخار در دهه 1800، ایجاد خواهد کرد.

در دیدگاه لاتور چنین چیزی با توجه به وساطت ترجمه و ترکیب، وضوح بیشتری مییابد؛ تکنولوژیها میتوانند منجر به ایجاد نظم سیاسی جدیدی شوند؛ چراکه انسان در پیوند با آنها نهتنها قدرت (نظامی، سیاسی و..) مییابد، بلکه وارد نظم و روابط سیاسی جدیدی نیز میشود. در وهله نخست، این مدیر فقط با «یک درخواست گفتاری برای تحویل کلید» پیوند دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، بحث لاتور درباره تکنولوژی، سه محور عمده دارد؛ بعضی از مباحث آن حول چیستی تکنولوژی در مقام یک کنشگر غیرانسانی (و نه ناانسانی) است؛ محور دیگر، مربوط به مطالعه تکنولوژی در مقام کنشگرانی است که در جامعه پیوندهای اجتماعی را ساختهاند؛ و محور سوم، حول روش مناسب برای مطالعه تکنولوژی است. این نوع دیدگاه، میزان تغییر و تبدیلها از طرح ایده اولیه تا زمانی که یک مصنوع یا واقعیت علمی متعین و موفق میشود، و همچنین تعداد کنشگران و گروههای درگیر و دخیل این فرایند را نادیده میگیرد. اولاً نسخه اولیه یک واقعیت یا مصنوع، با محصول نهایی تثبیتشده بسیار متفاوت است. این یعنی حتی اگر بتوان از کارآمدی سخن گفت، کارآمدی یک مصنوع، محصول نهایی فرایند ساخت است و چنانکه خواهیم دید، هیچوقت نمیتوان از چیزی که در پایان میآید، برای تبیین کل داستان استفاده کرد.

هوش مصنوعی را شاید بتوان توانایی رایانه برای شناسایی تعدادی متغیّر (به نمایندگی از محیط اطراف)، سپس اتخاذ تصمیم در راستای رسیدن به هدف، ارزیابی میزان موفقیت، یادگیریِ بهترین روش به وسیله مرور کردن تجربیات گذشته، و اصلاح تصمیمات آتی در راستای افزایش دقت تعریف کرد. اما از زمان ظهور گوشیهای هوشمند با دوربین جلو و محدودیت بازوی انسان برای گرفتن عکسهای سلفی اینستاگرام پسند، بیش از یک دهه نمیگذرد. برای نمونه مارکت مکدونالد آن را به رسمیت نمیشناسد اما چند شرکت ژاپنی از حالا به گرفتن ارز دیجیتال عادت کردهاند. جامعهشناسان علم و تکنولوژی تلاش کردهاند از طریق یکسری مطالعات تجربی، تصویر واقعبینانهتری از نوآوری مصنوعات و واقعیتهای علمی به دست دهند.

بنابراین در نوآوری فنی، ما حرکت یک تکنولوژی در یک زمینه ثابت را نمیبینیم، بلکه حرکت، تغییر و ترجمه شبکهای (زنجیرهای، پیوندی) از کنشگران انسانی و غیرانسانی را میبینیم. درست است که برای موفقیت یک نوآوری فنی، یا ادامه برنامه کنشی یک تکنولوژی، شبکهای از عوامل، سیاسی، دینی، اقتصادی، فنی و غیره دخیل هستند، اما این عوامل زمینه نیستند، بلکه ماهیت خود آن تکنولوژی محسوب میشوند. بسیار خب، این وسیله شاید تکنولوژی پیشرفتهای نباشد اما یک گام اساسی برای ما بودهاست. مثلاً بهجایاینکه در هر ورود و خروج از یک چهاردیواری، دیوار را سوراخ کنیم و دوباره بسازیم (یک مسیر مستقیم پرهزینه، دشوار، و زمانبر)، «در»، میانبر یا انحرافی کوتاه، کمهزینه و آسان در اختیار میگذارد. این سیستم قادر است پس از آموزش کافی، اهدافی را برای هر ورودی جدید ارائه دهد. زیرا تکنولوژی نباید در همان حالت ابتدایی که ابداع شده است، باقی بماند و برای اینکه افراد بتوانند چیزهای به روزتر و بهتری را در زندگی فرا بگیرند باید شروع به خلق تکنولوژی جدید بکنند که این بستگی به تلاش و هوش و ذکاوت افراد دارد. اکنون دو اصطلاح آموزش و استنتاج باقی مانده که باید تشریح شوند. هوش مصنوعی محدود سیستمهای هوشمند کامپیوتری هستند که جهت انجام وظایف خاصی آموزش دیدهاند.

وقتی ما با آنها پیوند مییابیم، تغییرات مهمی را از چند جهت در ما ایجاد میکنند. این پیوند چنان ضعیف است که اکثر مشتریان یا حرف وی را فراموش میکنند یا توجهی به آن نمیکنند و درنتیجه اکثر آنها کلیدها را با خود بیرون میبرند و بعضی از آنها کلیدها را گم میکنند. تعداد دیگری از مشتریها قانع میشوند که کلیدها را تحویل دهند، ولی تعداد زیادی از آنها هنوز کلیدها را با خود به بیرون میبرند. Airbnb در بیش از ۶۵ هزار شهر در بیش از ۱۹۱ کشور دنیا به بالای ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا محلی برای اقامت ارائه میدهد که دیگران آن را به اشتراک میگذارند. وقتی زنبور ماده به کندوی خود غذا میآورد آن را در محلی قرار میدهد و بعد دوباره از کندو خارج میشود تا از نبود حشرات مزاحم مطمئن شود. اینستاگرام در سال ۲۰۱۰ برای اپل و دو سال بعد برای سیستم عامل اندروید عرضه شد.

همچنین لاتور استفاده از تکنولوژی را بهمثابه اسم برای اشاره به چیزی، گمراهکننده میداند. لاتور بهجای دوگانگی محتوا-زمینه، از مفاهیم همنشینی و جانشینی که از نشانهشناسی گرفته است، استفاده میکند. از آنجا که این شرکت با غولهای تکنولوژی دیگری همچون کوالکام و سامسونگ سخت در رقابت است، همکاری مذکور برای توسعه و ارائه محصولات مجهز به فناوری ۵G و زیرساختها و مودمهای جدید، از اهمیت بسزایی برای اینتل برخوردار است. تلاش اصلی، در واقع، ایجاد و دستیابی به لایهها و ترازهای بالاتر و بالاتر تجرید را نشانه میرود، تا آنجا که، سرانجام برنامههای کامپوتری درست در همان سطحی کار خواهند کرد که خود انسانها به کار مشغولند. بنابراین شما با پرداخت پول نقد آنجا را ترک میکردید. ویژگیهایی مانند اجزای صورت برای هر فرد متفاوت و منحصربهفرد هستند، بنابراین سازمانها و افراد میتوانند از آنها برای افزایش امنیت و محافظت از سیستمها و دادهها استفاده کنند. ۳. حجم تبادل دادهها و تکنولوژی اینترنت، تقریباً هر شش ماه یکبار، دو برابر می شوند (Gilder’s Law). در واقع همه استراتژی اپل، حفاظت آیفون از هر تازه به دوران رسیده ای است، چیزی که اپل بیش از گوگل و اندرویدش سعی در انجام آن دارد.

تکنولوژی مفروض در این طرح و شکل، «کارآمدتر» است؛ تکنولوژی مفروض به سبب کارآمد بودنش، در عمل موفق شد و به کار گرفته شد؛ یک واقعیت علمی چنین است چون درواقع چنین است، و یک واقعیت علمی به سبب واقعیت داشتنش، تثبیت شد و توانست همه را متقاعد کند. فناوری، ترکیبی از دو واژه یونانی «تکنو» به معنای مهارت و «لوگوس» به معنای ساختن، گفتوگو و کلمه، شگرد، ترفند، بهرهگیری از یافتههای علمی برای بهبود عملکرد در زمینههای صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اقتصادی، و مانند آنها، روشها و فنونی که به این منظور به کار برده میشوند. دیدگاههای غیربرساختگرایانه درباره علم و تکنولوژی، برای تبیین تعین و موفقیت مصنوعات و واقعیتهای علمی، معمولاً به دوگانگیهای کارایی-ناکارایی و صدق-کذب متوسل میشوند. آنها نشان میدهند که صدق و کارایی (و همچنین کذب و ناکارآمدی)، نمیتوانند در طول فرایند ساخت، علت موفقیت (یا ناموفقیت) و تعین (یا عدم تعین) یک مصنوع یا واقعیت علمی باشند. رابط کاربری این دوچرخه از صفحه لامپهای LED تشکیل شده است؛ این صفحه وضعیت کلی و سرعت دوچرخه را به کاربر نشان میدهد. آیا این علاقه از اول در جامعه بود و منجر به تعین مراحل بعدی دوچرخه شد؟

در بخش بعدی این مقاله، به شرح و بررسی این موضوع پرداخته شده است که سادهترین و بهترین زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی برای یادگیری چیست. همچنین میتوانید آهنگها را برای گوش دادن در حالت آفلاین دانلود کنید. جامعه فقط از روابط انسانی تشکیل نشده است و تکنولوژی را هم فقط روابط غیرانسانی تشکیل نمیدهد. هیچ یک از این آزمایشها به طور کامل نحوه عملکرد فرایند یادآوری شماره تلفن را توضیح نمیدهد. وقتی تکنولوژی، تجویزمیکند که کاربرانش چه کسانی هستند، این یعنی جامعه را به گروههایی تازه تقسیم میکند و اجازه استفاده از تکنولوژی را به بعضی از افراد نمیدهد. یک پلت فرم (یا پلت فرم محاسباتی) به عنوان”نوعی معمار سخت افزار یا چارچوب نرم افزار (شامل چارچوب های اپلیکیشن ها) تعریف می شود که به نرم افزار اجازه اجرا می دهد.” همانطور که رادنی بروکس سالیان پیش اشاره کرده است، تنها نرم افزار هوش مصنوعی نیست که ویژگی های پلت فرم هوش مصنوعی را تعیین می کند، بلکه بیشتر خود پلت فرم واقعیست که نتایج هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار می دهد، به بیان دیگر در این موضوع ضرورت حل مسائل هوش مصنوعی در پلت فرم های دنیای واقعی بیشتر از محیط ایزوله است.

تمام این دستگاه های هوشمند به طور مداوم در حال جمع آوری داده ها، ارتباط با دستگاه های دیگر و به اشتراک گذاری این داده ها هستند که همه این اقدامات بدون مداخله انسانی صورت می­گیرد. برنامههای تلوزیونی محبوب میآیند و میروند و همه چیز در اطراف ما تغییر میکند. به جرات میتوان گفت که هوش مصنوعی به تغییر جهان ما ادامه خواهد داد و در کنار آن، پوشش بیمه نیز ادامه خواهد داشت. فهرست قدرتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۰ هم به تازگی توسط این مجله اعلام و منتشر شده است. Apple: پر طرفدارترین و جنجالیترین شرکت کامپیوتری آمریکا و شاید حتی دنیا در فهرست برترین و بزرگترین شرکتهای جهان رتبه چهل و هفتم را به خودش اختصاص داده است.

ما خودِ عینک را نمیبینیم و فکر میکنیم که «خودمان» مستقیم داریم به جهان مینگریم. ما کنش باز کردن در را به درهای اتوماتیک واگذار میکنیم. وینر نهتنها ادعا میکند که مصنوعات، ارزشهای سیاسی را تحمیل میکنند، بلکه معتقد است خود تکنولوژی میتواند سیاسی باشد؛ به این معنا که میتواند مناسبات و روابط سیاسی جدیدی را شکل دهد. مثال مشهور وینر در مقاله کلاسیک «آیا مصنوعات، سیاست دارند؟ ایجاد تبعیض یا مرزبندی، تقریباً نتیجه کار با هر دستگاهی است و فقط به پلهای وینر محدود نمیشود. در دهه 1940، نظریه محاسبات “آلن تورینگ” بیان کرد که یک ماشین با چینش نمادهایی ساده هم چون “0” و “1” می تواند هر عمل ممکن در استنتاج ریاضی را انجام دهد. برای مثال از آن در بانکداری برای شناسایی استفاده ی غیرعادی کارت های اعتباری و حساب های بانکی زیاد، استفاده می کنند که منجر به تشخیص کلاهبرداری در بانک ها و موسسات مالی می شود. این شرکت ها توسط بانک های بزرگ جهانی حمایت می شوند و در این بین، اپل به عنوان شرکت پیشرو در زمینه فناوری و فناوری بر سایر شرکت ها تسلط دارد. عمده مشکل تقلید (یا ایجاد) هوش به زیر موضوعاتی تفکیک می گردد.