5 حوزه مهم هوش مصنوعی که پولساز و آیندهدار هستند 1 بیتی

یکی از تکنولوژیهایی که در دهههای آینده تأثیرات بسیار عظیمی در زندگی انسان خواهد داشت اصلاح ژنتیک انسان است. درمجموع اصطلاح هوش مصنوعی برای توصیف ماشینها یا کامپیوترهایی بهکار میرود که فعالیتهای شناختی وابسته به ذهن انسان را بهخوبی انجام دهند. شبکههای مجازی زمانی بسیار بد میشوند که یک من مجازی برای ما بهوجود آید و ما ساعتها و روزهای خود را برای گسترش و تقویت این من مجازی نماییم. دیگهای سبز میزان بسیار کمی گاز یا سوخت تجدیدپذیر استفاده میکنند. در بازاریابی، نرخ تبدیل به معنای درصد بازدیدکنندگان وبسایت است که تبدیل به مشتری میشوند یا پس از ورود به وبسایت شما، همان کاری را انجام میدهند که شما میخواهید (مانند ثبت شماره تماس یا ایمیل). او می گوید: در طول ۲۰ سال آینده، میل شدید ما برای ساختن چیزهای باهوش بیشتر میشود که تاثیر شگرفی بر روی هر کاری که می کنیم خواهد داشت. نام و ایمیل مرا در این مرورگر برای افزودن دیدگاه در آینده، ذخیره کن. این فناوریها به کشورها و مناطق کمترتوسعهیافته جهان که خطوط انتقال برق ندارند، این امکان را میدهند که انرژی الکتریکی لازم را محلی تولید و توزیع کنند. او برای بهبود زبان انگلیسی خود آنها را به صورت رایگان در اطراف شهر میبرد و مناطق دیدنی را نشان میداد.

یکی از روشهای مرسوم تأسیس نیروگاههای خورشیدی است که برق تولیدی را از طریق شبکه به مصرفکنندگان میرسانند. به عنوان مثال آنها دیگر برای سازماندهی ایمیلها مانند بازکردن، خواندن و پاسخ دادن به آنها وقت تلف نمیکنند و برای این کار از روشهای مفید و کارامدی مانند برنامههای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استفاده میکنند. مهمترین نکته برای پیشبرد نوآوریها و فناوریهایی مذکور، سرمایهگذاری روی آنها و فراگیرکردنشان است. امنیت اجتماعی یکی از مهمترین و اساسیترین مؤلفههای حیاتی در زندگی بشر است که با توجه به رواج بیشتر ناامنی در بسیاری از شهرها اهمیت آن بیش از گذشته برای ما احساس میشود. گفته میشود حاکمیت مهمترین چیز است و غالباً با کمترین میزان توسعه است.

یکی از این تکنولوژیها خودروی بدون راننده است که به جای انسان با کامپیوتر هدایت میشود و جایگزینی آن با خودروهای متعارف تغییری اساسی در زندگی انسان ایجاد خواهد کرد. موجودی هوشمند که توسط انسان ایجاد شده است. درسته که ایسوس بهترین مادربردها رو تولید میکنه؛ ولی تلفنهای هوشمند این گوشی خیلی گرونند. ولی اگر آمار و جبر خطی دبیرستان یادتون رفته، یک منبع بهتون معرفی میکنم که براتون مرور بشه. متأسفانه، ایران هم در فهرست کشورهایی قرار دارد که آمار تصادفات رانندگی در آنها بسیار بالاست. بااینحال، مدلهای مذکور نقصهای مهمی دارند که ازجملهی آنها میتوان به جهتگیریها در دادههای آموزشی اشاره کرد.جهتگیریها در دادههای آموزشی امری است که متا قصد دارد بهطور خاص آن را با BlenderBot آزمایش کند. این مجموعه داده، از دادههای ورودی به سیستم (Input) و خروجیهای مورد انتظار و مطلوب (Target) تشکیل شدهاند. با این حال، فناوریهایی مانند دیگ سبز و نیروگاههای گازی از تکنولوژی های مفید برای محیط زیست هستند. فناوریهایی مانند سامانههای هوشمند نگهداری و حملونقل زباله، سامانههای ردیابی و تفکیک خودکار زبالهها بهکمک رباتها در کارخانههای بازیافت نمونه تکنولوژی های مفید برای محیط زیست هستند. البته این روش مسائلی مانند هزینه نگهداری و اتلاف انرژی هنگام انتقال هم دارد. مانند هر چیز دیگری در زندگی انسان، تکنولوژی هم ممکن است پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد.

اخیرا از پهبادی رونمایی شد که میتواند سم را به اندازه مواد نانو ریز کند و به صورت هوشمند به روی گیاهان بپاشد. وقتی نوبت به بهبود عملکرد باتریها با استفاده از مواد جدید برسد، گزینههای زیادی روی میز یافت خواهد شد، اما آنچه بیشترین پتانسیل را دارد لیتیوم فلز است. در سالهای اخیر، تلاشهای فناورانه زیادی برای تغییر سوخت خودروها صورت گرفته است. این ربات با پیشرفت علم و تکنولوژی در کشاورزی بسیار توسعه یافت و تواناییهای زیادی مانند کاشت و برداشت را پیدا کرد. و دقیقاً به همین دلیل است که فناوری امروزه بسیار مهم است و همیشه خواهد بود.

بخوان  دریچه خطی اسلوت Linear Slot RMS شرکت رهاب صنعت

از سوی دیگر استخراج و انتقال گاز طبیعی نیز دشواریهایی دارد و توسعه زیرساختهای لازم برای استفاده از این منبع چند سال زمان میبرد. این مدیریت آنچنان فراگیر است که همه ابعاد فناروی از جمله سیاستگذاری، برنامهریزی، انتقال و توسعه فناوری، تحقیق و توسعه، آموزش، گزینش و ارزشیابی را در برمیگیرد. قابلیتهای چابکی و مولفههای آنها را میتوان به صورت شکل 3 نشان داد. البته این فناوریها محدود و اندکاند و باید برای گسترش آنها بیشتر سرمایهگذاری کرد. جالب این جا است که همین شخص، فردی بود که بنزین سرب دار را پیشنهاد کرد. ارسال نامه شاید روزها به طول میانجامید و تماستلفنی خستهکننده و وقتگیر بود. به دلیل عملکرد مناسب هوش مصنوعی در سازمانهای مالی، در سال ۱۳۹۹ شمسی (۲۰۲۰ میلادی) تعداد سازمانهایی که از هوش مصنوعی برای جلوگیری از کلاهبرداریهای مالی استفاده کردند، حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

با کمک فناوری میتوان این پسماندها را جمعآوری و از آنها انرژی الکتریکی یا گرمایی تولید کرد. پس تحول در این بخش که به بسیاری از صنایع دیگر نیز مرتبط است، دگرگونی بزرگی در جهان ایجاد خواهد کرد. در سالهای اخیر، محیطزیست و مشکلاتش به صدر فهرست نگرانیهای بشر آمده است، بهخصوص دو حوزه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی. یکی از این تغییرات مثبت، خرید آنلاین است. گاهی برخی از تغییرات ایجاد شده توسط تکنولوژی آنقدر سریع بوده که بسیاری از ما حتی متوجهی تأثیرات آن بر زندگیمان نشدهایم. اگر مشتری برای پروژه خود مجموعه داده آمادهای نداشته باشد، نیاز است که مهندسین پروژه زمانی را برای ایجاد، جستجو و گاهی برچسب زدن دادهها در نظر بگیرند. تکنولوژی همهجا هست. همهی ابعاد زندگی ما از سادهترین امور روزمره گرفته تا پیچیدهترین سیستمهای مدیریتی، تحت تأثیر تکنولوژی قرار دارند؛ بهطوریکه گاهی زندگی بدون آنها غیرممکن به نظر میرسد. برخی از آنها همین حالا هم روی ریل افتادهاند و بهسرعت در حال گسترشاند، مانند خودروهای برقی. ابزارهای دیگری مانند ادوبی آنالیتیکس نیز هستند که برای استفاده از آنهای باید پول پرداخت کنید. در حال حاضر، یکی از داغترین موضوعات برای آینده تکنولوژی، ادغام آن با وسایل پوشیدنی است.

تا سال ۲۰۳۰ حوزه هوش مصنوعی به تنهایی ۷.۱۵ هزار میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت؛ یعنی چیزی بیشتر از مجموع تولید ناخالص ملی کشورهایی روسیه (۱.۶۵)، آلمان (۴.۲۳)، انگلیس (۳.۱۱)، فرانسه (۲.۹۴) و هند (۲.۹۵) در سال ۲۰۲۱. مدیریت پسماند یکی از عرصههایی است که تکنولوژی های مفید برای محیط زیست به پیشرفتش کمک کردهاند، بهخصوص در بخش بازیافت زبالهها که کشورهای توسعهیافتهای مانند آلمان عملکردی عالی داشتهاند. یک شرکت تکنولوژی کشاورزی هم در آلمان با نام PEAT یک نرمافزار به نام Plantix طراحی کرده است که با استفاده از عکس نقصها و کمبود مواد مغذی خاک را تشخیص میدهد.

به طور کلی مدیری می تواند موفق باشد که که از قوه ی تجسم بالایی در تصمیم گیری و قضاوت برخوردار باشد. هوش مصنوعی میتواند زندگی را با استفاده از برخی اقدامات اتوماتیک و کارآمدتر کردن فرآیندها، راحتتر کند، حتی کمک میکند که روزبهروز چیزهایی را بیاموزیم که تا الان مورد توجه ما نبودهاند.” همچنین هوش مصنوعی میتواند تعداد زیادی از دادهها را اسکن کند و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سریعتر، برای هر وضعیت جدیدی بر اساس سابقه الگوها استفاده کند. همه سیستمهای هوش مصنوعی امروزی، اعم از سیستمهایی که از یادگیری عمیق استفاده میکنند، توسط حجم زیادی از دادههای آموزشی که در حافظه خود ذخیره میشوند، آموزش داده میشوند تا یک مدل مرجع برای حل مشکلات آینده ایجاد کنند.

بخوان  اینترنت چگونه کار می کند؟

ما انسانها در زمینه زیبا جلوه دادن محصولات خیلی قوی هستیم اما اگر یک الگوریتم یا ربات به منظور بازاریابی یک برند یا شرکت نوشته شود چطور؟ اکثر این شرکت ها در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری و سایر زمینه های نوآوری فعالیت دارند. کیت جدید ML اکنون یادگیری دستگاه را به دستگاه های تلفن همراه منتقل می کند. امروزه به لطف تکنولوژی همه میتوانند با داشتن یک کامپیوتر، تبلت یا هر دستگاه الکترونیکی دیگر به اینترنت متصل شوند و بر دانش و آگاهی خودشان بیفزایند. این کار باعث میشود بیشترین نور با بهترین زاویه به صفحهها بتابد و انرژی بیشتری تولید شود. فهمیدن اینکه دقیقا چقدر زمان را برای انجام فعالیتهای مختلف در طول روز صرف میکنید، کار دشواری است. سومین قدم اینکه بقیه مورچه ها متوجه بو ی قوی فرومون میشن و اونها هم میرن توی همون مسیری که منتهی میشه به غذا و اتفاقی که میفته اینکه مسیر صحیح «قوی تر میشه» و بقیه ی مسیر ها فرومونشون کم رنگ و کم رنگ تر میشه تا از بین بره! عالی بود، منم خیلی متاسفانه تحت تاثیر اینستاگرام بودم و مدام حس مقایسه رو داشتم تا اینکه کامل اکانتم رو دیلیت کردم و میتونم بگم واقعا در این دوسال آرامش اساسی ای به زندگیم برگشته، برای تلگرام و واتس اپ هم زمان مشخصی در نظر گرفتم.

میتوان با هزینهی بسیار کم با دیگران در هر گوشهای از جهان ارتباط برقرار کرد و حتی بسیاری از جلسات مهم کاری را میتوان به صورت غیرحضوری و مجازی انجام داد. میتوان در این کنفرانسها و رویدادهای علمی با افراد خبره این حوزه ارتباط برقرار کرد که در صنعت مشغول به کار هستند. کمپانیهای مطرح گوگل و اپل و مایکروسافت رویدادهای اختصاصی خود را دارند و دستاوردهای جدید خود را در آن به نمایش میگذارند. استدلال مکانیکی یا صوری، توسط فلاسفه و ریاضیدانان در عصر باستان مطرح شد. AI یا هوش مصنوعی، برای خلق و توسعه زمینههای تخصصی و صنایع بسیاری شامل امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و بیش از اینها بکار گرفته شدهاست. هچنین طرح آنها شامل یک سامانه تصفیه آب دریاست. با انجام فرایندهای شیمیایی یا سوزاندن آنها میتوان انرژی الکتریکی تولید کرد. خواهیم بود. مریخ نورد و سفینههایی که در مواقع حساس و اضطراری اقدام به تصمیم گیری به جای انسانها خواهند کرد و ضد ویروسهایی که بدون نیاز به اتصال به اینترنت و دریافت بروزرسانی اقدام به تشخیص ویروسها میکنند.

با وجود اینکه دو نوع قبلی هوش مصنوعی بهصورت گسترده ایجاد شدهاند و به میزان وسیعی در حال استفاده هستند، تمام فناوریها و کاربردهای معرفیشده بر اساس این نوع از هوش مصنوعی و هوش مصنوعی خودآگاه، یا در حد طرح مفهومی هستند یا در مراحل اولیه توسعه و ایجاد قرار دارند. او مینویسد، علیرغم اینکه چنین تحولاتی به عنوان «تکنولوژی AI» شناخته میشوند، سیستمهای اساسی شامل استدلال یا تفکر سطح بالا نیستند. او شرکت ویرجین فیول را برای تامین سوخت با قیمت پایین برای هواپیماها تاسیس کرد. شاید سالها پیش کسی تصور نمیکرد روزی میتوان در منزل یا هر جای دیگری فقط با چند کلیک از طریق تلفنهمراه همه نوع کالایی را خریداری کرد. روی چنین صفحاتی کاربر بهسادگی و تنها با پیچ و تاب دادن دستهایش میتواند وبگردی کند٬ صفحات را بالا و پایین (اسکرول) کند و یا روی آیتمهای مشخصی زوم کند؛ امکاناتی که برای بسیاری از کاربران در سراسر جهان آنقدر جذاب و هیجانانگیز است که در انتظار ظهور و گسترشاش نشستهاند. تکنولوژی پیشرفتهای که در حال حاضر به یکی از تفریحات و سرگرمیهای بسیار جذاب و هیجانانگیز تبدیل شده است.

بخوان  نانو فناوری چیست؟ به زبان ساده و خودمانی نانو گستر کیمیاگران آروند | 1biti

در آخر میبینیم من واقعی ما چیز دیگر است و آنکه برایش سالها وقت گذاشتیم اصلا به درد زندگی واقعی نمیخورد و چیزی جز یک توهم نیست. این آینده است و ما اینجا هستیم تا همه چیز را به شما بگوییم. شما تا چند سال آینده شاهد یک انقلاب بزرگ در صنعت کشاورزی خواهیدبود. هر سال ۳/۱ میلیون نفر در سراسر جهان جان خود را در تصادفات رانندگی از دست میدهند که عامل اصلی آن اشتباهات و بیاحتیاطی راننده است. «پنج نفر در استانبول در رابطه با قتل مسعود مولوی دستگیر شدند». هوش مصنوعی رشتهای جدید با ۶۰ سال سن است.

پایتون یک زبان برنامهنویسی است که به دلیل امکانات زیاد، کاربرد و سادگی جهت برنامهنویسی، در دنیای امروز نسبت به زبانهای دیگر برنامهنویسی ترجیح داده میشود. همهی اینها نشان میدهد اگر میگوییم زندگی در دنیای امروز بدون تکنولوژی تقریبا غیر ممکن است سخنی به گزاف نگفتهایم. حتی میتوان گفت تکنولوژی به افکار، ارتباطات، عادات و فعالیتهای اجتماعی ما جهت داده است. این بحث مخالفان بسیاری داشته که راجر پنروز به آنها پاسخ داده است و هم اکنون بحثی بسیار بغرنج و پیچیده است. علاوه بر اینها، پیشرفت در زمینه تجزیه شیمیایی این امکان را به ما داده است که پلاستیکها و سایر زبالههای بازیافتپذیر را به عناصر اولیه سازنده آنها تجزیه کنیم و برای تولید مجدد مواد پلاستیکی به کار بگیریم.

در این مقاله، برخی از این تکنولوژی های مفید برای محیط زیست را به سایت 1biti شما معرفی میکنیم. در بخش قبل درباره تکنولوژی های مفید برای محیط زیست در حوزه انرژی خورشیدی صحبت کردیم. تورینگ بود که برای اولینبار از بازی تقلید (game of imitation) میان انسان و ماشین در مقالهی معروفش باعنوان «Computing Machinery and Intelligence» صحبت کرد و آن سؤال معروف را پرسید: آیا ماشین میتواند فکر کند؟ این بانک اطلاعاتی مشتمل بر صدها متغیر مرتبط با بیماران در ارتباط با نتایج آزمایشهایی بود که از بیماران گرفته شده بود. امروزه تلفنهای هوشمند، رسانههای اجتماعی و اپلیکیشنهای گفتگوی مجازی با سرعت بسیار زیاد در دسترس ما هستند و برقراری ارتباط را بسیار سادهتر کردهاند. با این حال چشماندازهای این تکنولوژی بسیار گسترده هستند و امید است در دهههای آینده بتوان آن را با هزینهی کمتر در دسترس همگان قرار داد.

باید گفت که سازگاری دستگاه ها یکی از بهترین تجربه ها را برای کاربران فراهم می سازد. هوش مصنوعی عمومی (هوشی که دستگاه را به انجام کار ذهنی، آنگونه که بشر قادر به انجام آن است، توانمند سازد) از جمله اهداف دراز مدت است. گاز طبیعی هم سوختی فسیلی است، اما پاکترین آنها محسوب میشود. در مجموع، شناخت اينگونه ابزار و ادوات و نحوهٔ کاربرد و شرايط استفاده از آنها را تکنولوژى مىگويند (روحالاميني، محمود، مبانى انسانشناسي، ص ۹۸-۹۹). این روند که در فروشگاههای آنلاین هم کاربرد دارد، بر اساس اطلاعات و سوابق پیشین ما انجام میشود. انسانها در بسیاری از بازیهای با اطلاعات ناقص و بازیهایی که دارای ضریب انشعاب بسیار بزرگ و اطلاعات ابتکاری مفید اندکی هستند، همچنان با فاصله کمی برگ برنده را در اختیار دارند. همکاری کارا: سرویسهای مبتنی بر تکنولوژی ابری (Cloud) ابزارهای قدرتمندی در جهت برقراری ارتباط بهتر و به اشتراک گذاشتن راحتتر منابع و اطلاعات در اختیار اعضای یک تیم و سازمان میگذارد.