Don’t هوش مصنوعی Except You employ این 10 ابزار

دانش تکنولوژی مهم است زیرا دانش آموزان بدون آن عقب تر از بقیه خواهند بود. البته ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها در ایجاد تغییرات انقلابی مؤثر است، اما اگر ابزارهای مدرن ارتباطی در دسترس نبودند، در خوش بینانه ترین حالتْ سرنگونی حاکمان خودکامه عرب پرهزینه تر و دشوارتر به وقوع می پیوست. در آن زمان ایده ساخت ابزارهای سیار با قابلیت دسترسی بیدرنگ به جهان پهناوری از سرگرمی بیش از اندازه غیر عادی به نظر میآمد و در واقع به داستانهای علمی تخیلی شباهت داشت. ژوزف وایزن بام چنین بیان داشت که اپلیکیشن های هوش مصنوعی نمی توانند احساس یک انسان واقعی را تقلید کنند و استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های همچون ارائه خدمات به مشتری یا روان درمانی کاری اشتباه است. نه چندان زیاد.»Zikopoulos میگوید که هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژیها، نهتنها میتواند مفهوم جدیدی به دادهها القا کند، بلکه میتواند راههای ساخت الگوریتمها و دیگر ابزارهای درک داده را برای ما ارائه دهد.با دادهها باید با احتیاط بسیار زیاد برخورد کرد.

البته ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها در ایجاد تغییرات انقلابی مؤثر است، اما اگر ابزارهای مدرن ارتباطی در دسترس نبودند، در خوشبینانهترین حالتْ سرنگونی حاکمان خودکامۀ عرب پرهزینهتر و دشوارتر بهوقوع میپیوست. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان داد که متغیر تغییرات تکنولوژی و سرمایه بر روی گرو ش اقتصادی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. ابزارهایی مانند تلفن همراه، اینترنت، شبکههای اجتماعی و ماهوارهای با تقویت فضای عمومی نقش حمایتکنندهای را در تغییرات اجتماعی ایفا میکنند. برای مثال سیستمهای جدید تلفن سازمانی نظیر نکسفون پرو امکان دسترسی به تلفن سازمانی از هر مکانی را فراهم میآورد. در این شیوه، فرد از درون، اجتماعی شده است و در موقعیتهای سازمانی بزرگ جذب شده است.

اهمیتی ندارد که کسی مثل والنتین برایتن برگ22 گفته باشد: «فرمان شناسی ـ سایبرنتیک ـ آنقدر که یک واقعیت دانشگاهی است، یک واقعیت اجتماعی نیست. از این دیدگاه، مبالغه آمیز نیست اگر مثل هانا آرنت بگوییم که دستگاههایی که یک بار آزادانه به کار برده ایم، اکنون بخشی از ساختار زیستی ما شده است، تا آنجا که گویی نوع انسان دیگر متعلق به نوع پستانداران نیست بلکه گویی نوعی از صدف داران است. همان گونه که مطلع هستید امروزه و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی دیگر لازم نیست منتظر دیدن فناوری های جدید بنشینید زیرا اگر کمی به دور و اطراف خود نگاه کنید، هر روز می توانید گجت های جالب و جدیدی را دست خود و دوستانتان ببینید؛ در همین راستا آگاهی از روندهای تکنولوژی و تخمین آینده تقریبا جزئی از وظایف متخصصان تکنولوژی در بخش های تحقیق و توسعه بسیاری از شرکت هاست.

به طور کلی اگر بخواهیم حساب کنیم اطراف ما امکانات بسیاری وجود دارد که به بهبود زندگی ما بسیار کمک میکند. به کمک لوازم الکترونیکی انعطافپذیر، درون لباسها هم کامپیوتر تعبیه خواهد شد. در مورد حوادث سیاسی جالب توجه، پراهمیت، واقعیتها چنان مبهم است که گویی در اطراف یک مرکز تخیلی گرد آمده اند.در این گسترش مشکوک و مبهم آگاهی، انسان مدام مراکز انتزاعی تثبیت آگاهی خود را گسترش میدهد؛ به خصوص حوزة بد نام عقیدة عمومی با ترکیب عجیب و غریب دون کیشوت مانندش از قطعیت درون ذهنی و انحراف برون ذهنی. فردگرایان معین و همة معتقدان به فاعلیت انسان، جانب مخالف را خواهد گرفت و یا جامعه نیاز آنها را گسترش خواهد داد و موقعیتهای مخالف را عَلَم خواهد کرد. قبلاً هیچ عقیده ای بدون مخالف وجود نداشته است.

شاید بزرگترین شرکت غایب در این فهرست شرکت موفق و بزرگ Apple باشد که در فهرست سالهای گذشته حضور داشت و امسال هیچ اثری از آن در این فهرست نیست. وی در همان سال1964، انتظار یک حرکت یا شتاب در استمرار فردیت ما داشت زیرا ما مطابق اصول علم سایبرنتیک21ـ فرمان شناسی ـ و بر اساس «گسترش و رشد موجودیت بدنی ـ روانی خویش کار میکنیم.»در هر حال ملاحظة زیر تا حدودی روشنتر است: تاکنون تفکر در علم فیزیک از نسبت دوری ـ چرخشی ـ فکر و آزمایش، معنای شیء ـ متعلق شناخت ـ را به عنوان طبیعت فی نفسه انتزاع کرده است؛ به این ترتیب رخنة مشهور معرفت شناختی بین فاعل ـ سوژه ـ و متعلق ـ ابژة ـ شناخت افتتاح شد؛ رخنه ای که در زندگی ماقبل علمیما همواره در درجة اول از طریق تبدیل کردن جهان خارجی به یک داستان زبانی مستقر بوده است.

جذابیت داستان های پلیسی را تا حدودی میتوان به واسطة این واقعیت توضیح داد که امور و اشخاص جنایی و کشف جرم، دو گروه از مدیرانی هستند که از کل جامعه متمایزند. رانندگی خودران این وسایل به دلیل وجود هوش مصنوعی، قدرت محاسباتی بالا و حسگرهای متنوع، بهتر از رانندگی انسانها است. خواه ما با رشد انسانی بر سطح زمین و گسترش سریع کشاورزی سروکار داشته باشیم یا با اندیشة توحیدی و کم رنگ کردن جهان خارج، و در نتیجه تسلیم به اقدامات ابداعی خود و یا به بهره مندی در اولین مقیاس بزرگ از منابع قدرت غیراندامی ـ نیروی باد ـ دریانوردی در اقیانوس و با ادعاهای کلان جهانی انسان تعمیم یافته به طور پراکنده در دریاها ـ زندگی انسان به معنی زیست، همواره راه خود را به سوی فضاهای باز، چنان که گویی به سوی محدودههای گشوده، ادامه داده است.

ممکن است با پرسش از ذخیره سازی یا آمادگی فضای زنده در مورد مصیبت و بدبختی، آن را گسترش داد و البته این جهت یابی، بحث حمایتی مهمی در آمریکن پرس25 در اکتبر1961 بود. به این ترتیب است که واژة ساختار34 از وقتی معنی خود را در اصل معماری و ساختمان سازی از دست داده است، سخن از ساختار و نظام بازار به میان آمده است؛ این اصطلاح چنان گسترش یافته است که میتوان از ساختار شخصیت نیز سخن گفت. میتوان با ملاحظة هانس فریر آغاز کرد، در این مورد که چگونه واژههای اصلی و خنثای روزمره، به یک معنای فنی به کار میروند مثل واژههای لزوم29و هدایت؛30و در مکالمات روزمره، واژههایی به کار میرود که در حوزة تکنولوژی به کار میآید، مثل واژههای خنثی31و آزاد کردن.32 باید با افسوس از نمونههای پویا اما انتزاعی ای سخن یاد کنیم که از همه طرف، ما را احاطه کرده اند و ما مجبوریم یاد بگیریم که با آنها زندگی کنیم.مسئله واقعی بودن،33 که ما مفهوم سازماندهی و احتمال وقوع یک عملکرد صحیح تکنولوژیک را با آن قیاس میکنیم و آن را به متن جامعه اطلاق میکنیم، منتهی به نوعی تغییر میکند، آن هم نه فقط در محتوا، بلکه در اصل ساختار آگاهی.

در حالی که نظرسنجی StatCan اطلاعاتی را در مورد عواملی که استفاده از هوش مصنوعی و دادههای حجیم را تشویق و محدود میکنند، ارائه میکند، نظرسنجی اتحادیه اروپا از انتشار این محتوا اجتناب میکند و سیاست خود را بر ارائه برآوردهای مقایسهای از فراوانی استفاده شرکتها از فناوریهای جدید به سیاستگذاران بنا میکند. سلاحهای خودکار سیستمهای هوش مصنوعی هستند که برای کشتن برنامهریزی شدهاند. تکنولوژیهای نوینِ ارتباطی به فضای غالب سیاست در دنیای معاصر تبدیل شدهاند. تکنولوژی های نوینِ ارتباطی به فضای غالب سیاست در دنیای معاصر تبدیل شده اند. در حقیقت همانگونه که در اطلاعیه مجمع جهانی اقتصاد آمده است، پیشتازان تکنولوژی سعی دارند جهان را به محیط بهتری برای زندگی انسانها تبدیل کنند. در حقیقت در فهرست امسال میزان حقوق دریافتی مدیران در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته و به این ترتیب فهرست پیشرو شامل پردرآمدترین مدیران جهان در سال گذشته میلادی است.

براساس گزارشی که کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی IDC منتشر کردهاند، میتوان دریافت که سرمایهگذاری برزیل در بخش ارتباطات و فناوری در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد یک رشد و افزایش ۸/ ۹ درصدی بوده است این به آن معناست که سرمایهگذاری این کشور در توسعه زیرساختهای فناوری و مخابراتی به رقم ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. سیوششمین جیتکس که در سال گذشته میلادی بود نیز طبق معمول هر سال در اکتبر برپا شد و میزبان بیش از چهارهزار کمپانی بزرگ و کوچک جهان بود. عموماً انبوهی از واکنشها و اندیشهها نیز تحریک شده است که باید آنها را نوعی نظام پژوهش محسوب کرد که در جستجوی نظامهای راهنمای حامیهستند.

در هر حال باید نشانههایی را متذکر شد که دالّ بر یک احساس عمومیت رو به رشد و قدرتمند از جرائم است که مانند گروههای کاربناری28و مافیا، گویی قهرمانانی را آزاد میکنند که علیه استبداد پیرامونی خود بجنگند. باز هم این یک واقعیت آزموده است که تجربههای ماندگار مردم در امر حکومت به نظر میرسد که آنها را از اینکه در تلویزیون ظاهر شوند یا در رادیو چیزی بگویند منع می کند؛ به این ترتیب معلوم نیست که با چه مقدار خرد و فرزانگی، جهان در حال اداره شدن است.این معنایی است که تا عمیق ترین سطوح، نفوذ میکند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد 1biti بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید. فرد در این جریان فقط آن مقدار از امیال شخصی خود را از دست خواهد داد که جامعه از او پذیرفته است، چنانکه گویی تو را با هم در یک ظرف مشترک ریخته اند.این امر پیش از هر چیز از درون، قوای یک مدیر مؤسس ـ به معنی قرن نوزدهمی آن ـ را محدود خواهد کرد.

بعد از بازی فقط با یک دکمه کلیک به برج پیزا میروید و حتی بسته شدن صدای در آنسانسور را میشنوید و سپس به کافیشاب رفته دست همسرتان را میگیرید و گرمای دستش را لمس میکنید و بسیار طبیعی حتی صدای پای گارسون را میشنوید! یک نمونه بارز آن هوش دیپ بلو(Deep Blue) شزکت IBM در زمینه بازی شطرنج بود که در سال ۱۹۹۷ توانست گری کاسپارف(قهرمان شطرنج در آن دهه) را شکست دهد. در واقع باید گفت که ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بر پایه فناوری بلاک چین (Blockchain) هستند که حقیقتاً نقش یک پایگاه داده را برای رمزنگاری، ثبت و ایمن سازی تراکنشهای دیجیتالی بازی میکنند. خود به طور نیمه آگاهانه، پایه و اساس چنین ترجمه ای را فراهم کند. این گسترش، به یک نظام سعادت همگانی میانجامد و هدفش این است که نه فقط هر نیاز بی واسطه، بلکه هر نیاز قابل تصوری که در یک شرایط بحرانی ممکن است مطرح باشد، تا آنجا که بتوان آن را با تعبیرات عمومی بیان کرده و به یک تقاضای شخصی مبدل شود، به کمک وسایلی در مقیاس بزرگ جوامع صنعتی، برآورده گردد.وقتی این فرآیندها برقرار شد، آنگاه نوبت این است که فرد فقط چنین نیازهایی را چنان احساس کند که گویی شانس آن را دارد که به طور جامع آنها را برآورده سازد و یا که توسط قانون، تأمین آنها تضمین شده است و بنابراین در خدمت نفع عمومی قرار دارند.