Google Docs بسیار هوشمندتر می شود – و قابل جمع شدن؟

و این مایه شرمساری است که گوگل هوش مصنوعی (که همانطور که در حال حاضر از ما خواسته شده است بفهمیم، صرفاً نوعی یادگیری ماشینی است) را به عنوان همه چیز و همه چیز در نظر می گیرد.

این خوب است – اسناد را از احساس به هم ریختگی یا سرکشی جلوگیری می کند، ما فقط از این که چرا تا سال 2023 طول کشیده است تا این اتفاق بیفتد، غافلیم.