Squarespace می خواهد به شما کمک کند تا یک وب سایت بسیار سریعتر از قبل بسازید


ارائه دهنده وب سایت Squarespace (در برگه جدید باز می شود) یک سیستم طراحی وب سایت هدایت شده را با مجموعه ای ارتقا یافته از گزینه های استایل و یک طرح جدید برای ساخت یک سایت راه اندازی کرده است.

مشابه بسیاری از خدمات طراحی وب سایت دیگر (در برگه جدید باز می شود) در بازار، Squarespace Blueprint توسط مشتریان خود کار می کند و به سؤالات مربوط به نوع وب سایتی که می خواهند بسازند پاسخ می دهد، که به عنوان پایه ای برای نوع ویژگی های شخصی سازی ارائه شده توسط Squarespace عمل می کند.

این ابزار چندین عنصر قالب را با هم ترکیب می کند تا یک نقطه شروع سفارشی برای مشاغل و افرادی ایجاد کند که به دنبال ایجاد یک سایت هستند.

طرح فضای مربعی

(اعتبار تصویر: Squarespace)

Squarespace ساخت سایت را ساده می کندمنبع