بزرگترین ارتقاء هوش مصنوعی Google Bard تا کنون باعث می شود که شکاف ChatGPT را کاهش دهدGoogle Bard در حال دریافت افزایش بسیار زیادی در عملکرد است زیرا اکنون توسط “تواناترین مدل هوش مصنوعی این شرکت” یعنی Gemini قدرت می گیرد.

این خبر ممکن است غافلگیرکننده باشد زیرا گزارش‌های اخیر منتشر شد مبنی بر اینکه راه‌اندازی Gemini به دلیل عملکرد ضعیف در چندین زبان به تأخیر افتاده است. اما اکنون، ظاهر می شود گوگل این فشار را برای افزایش انتشار احساس کرد از رقیب مورد انتظار (و احتمالاً شایسته) ChatGPT.منبع