طبق گزارش ها، آخرین به روز رسانی ویندوز 11 بدون دلیل نصب نمی شود و برخی از کاربران واقعاً ناامید شده اند.آخرین وصله ویندوز 11، به‌روزرسانی تجمعی ژانویه، برای برخی از کاربران نصب نمی‌شود، و بدبختی را تشدید می‌کند که دلیل این آچار در کار را نمی‌توان تشخیص داد.

این به‌روزرسانی KB5034123 است و مشکل این است که فرآیند نصب، در برخی موارد مکرراً با کدهای خطای غیرمفید معمول، با شکست مواجه می‌شود.منبع