مسدود کننده تبلیغات شما ممکن است با یک مشکل ترافیک بزرگ بالقوه روبرو باشد

آ پست (در برگه جدید باز می شود) از AdGuard، یک مسدود کننده آگهی که از لیست فیلتر خود استفاده می کند، ادعا می کند که از آنجایی که EasyList توسط 99.9٪ از مسدود کننده های تبلیغات استفاده می شود، اکثر کاربران چنین ابزارهایی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.