4 دلیل که چرا این پدرخوانده هوش مصنوعی فکر می کند ما نباید بترسیموقتی پدرخوانده ها مخالفت می کنند از آن متنفر نیستی؟

از یک طرف، دکتر جفری هینتون، دانشمند سابق گوگل، هشدار داده است که ما خیلی سریع پیش می رویم و هوش مصنوعی می تواند همه چیز را از شغل گرفته تا حقیقت را خراب کند. در طرف دیگر، یان لیکان متا را پیدا می کنیم.منبع