آب اگر ریخت فدای سرت ای یار بیا، تا حرم راه کمی مانده علمدار بیا