افزودن Google Bard AI به پیام‌ها می‌تواند نحوه ارسال پیامک را برای همیشه تغییر دهدچت ربات آزمایشی هوش مصنوعی گوگل بارد ممکن است در آینده نزدیک به برنامه پیام‌های Google بیاید – و این نوید می‌دهد که چند ارتقای عمده را در چت‌های مبتنی بر تلفن شما ایجاد کند.

تیپستر Assembler Debug این ویژگی را در کد بتا برنامه پیام‌های Google کشف کرد. ویژگی های تقویت شده با هوش مصنوعی هنوز در دسترس نیستند و Assembler Debug بیان می کند که به نظر نمی رسد کار کند. با این حال، با توجه به تصاویر فاش شده، می‌توانید از Bard برای کمک به نوشتن پیام‌های متنی و همچنین تنظیم قرار ملاقات و ایجاد پیامی برای تماس بیمار با رئیس خود در کنار سایر مکالمات دشوار استفاده کنید.

منبع