اولویت‌های ۴ ستاد معاونت علمی برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللیاز سوی برخی از ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری فراخوان‌هایی برای اجرای طرح‌های تحقیقات اقتصادی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، ستادهای توسعه علوم، زیست‌فناوری، اپتیک و فوتونیک و سلول‌های بنیادی با هدف اجرای پروژه‌های مشترک فراخوانی را برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی بین‌المللی منتشر کردند که به شرح زیر است:

اولویت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

* سخت‌افزارهای مرتبط با انسان و حیوان برای ارتباط با محیط

* ارائه خدمات شناختی و توانبخشی

* بازی های رایانه های با هدف ارتقای توانمندی های شناختی

* حرکت مغزی تهاجمی و غیر تهاجمی

ستاد توسعه زیست فناوری و پزشکی دقیق

* درمانهای پیشرفته بر اسید نوکلیک

* توسعه فناوری کریسپر و ویرایش ژنوم

* توسعه فناوری های پیرایش ژنوم

ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم

* توسعه کامپیوترهای کوانتومی

* توسعه سنسورهای کوانتومی

* توسعه ارتباطات کوانتومی

ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی

* توسعه محصولات ژن درمانی

* سلول‌های زیست‌شناسی و مهندسی بنیادی.

انتهای پیاممنبع

بخوان  GPS تطبیق پذیری و دقت برنامه های واقعیت ترکیبی را برای دیدگاه های هواپیماهای بدون سرنشین افزایش می دهد