این رسمی است – نرم افزار منبع باز هرگز مهمتر از این نبوده است

تحقیقات جدید نشان داده است که اکثر برنامه های امروزی با استفاده از نرم افزار منبع باز (OSS) ساخته می شوند که بار دیگر اهمیت آن را نشان می دهد.

از طریق VentureBeat (در برگه جدید باز می شود)منبع

مطابق با گزارش اکتبر 2022 GitHub (در برگه جدید باز می شود) در مورد وضعیت نرم افزار منبع باز، 90 درصد از 100 شرکت فورچون تا حدی از OSS استفاده می کنند، در مقایسه با یافته های اولین گزارش شرکت در سال 2012 که در آن شرکت ها فقط از OSS برای اجرای سرورهای وب خود استفاده می کردند.