به زبان ساده با مفهوم اینترنت و کاربردهای فوقالعادهی آن آشنا شوید 1 بیتی

۱۰ سال بعد و زمانی که از eBay می رفت، درآمد سالانه این وب سایت به ۸ میلیارد دلار رسیده بود و بیش از ۱۵ هزار نفر در آن کار می کردند. اهمیت این پژوهش از بعد نظری بدین صورت است که در مطالعات انجام شده، فعالیتهای مدیریت تکنولوژی و قابلیتهای چابکی به صورت مجزا به کار رفته است و در این پژوهش به علت اهمیت این متغیرها در پاسخگویی به محیطهای پویا به صورت همزمان مدلسازی شده است که در مطالعات پیشین به آن توجه نشده بود. در این پژوهش روایی سازه به وسیله تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. برایان گابریل، سخنگوی گوگل در واکنش به این ماجرا گفته است: «تیم ما، شامل متخصصان اخلاق و فناوران، نگرانیهای بلیک را بر اساس اصول هوش مصنوعی بررسی کردهاند و به او اطلاع دادهاند که شواهد ادعاهای او را تایید نمیکند.

این فناوری برای تصمیمگیری توسط شرکتها استفاده میشود تا به آنها کمک کند با استفاده از مجموعه دادهها و این فناوری تصمیمهای دقیقتر، سریعتر و منسجمتری را بگیرند که میتواند مزایای قابلتوجهی برای کسب و کارها به همراه داشته باشد؛ چراکه این فناوری میتواند دادهها را در مدتزمان بسیار کوتاهی درک و بدون خطا تجزیه و تحلیل کند. شرکتهایی که این فناوری را به برنامههای تجاری-سنتی خود اضافه میکنند، با به دست آوردن کارایی بیشتر در مدتزمان کمتر، فرصتهای درآمدی جدید و بهرهوری را بهطور چشمگیری افزایش میدهند. این کار سبب کاهش مدتزمان انتظار پشت چراغ راهنمایی و رانندگی و رفع ترافیک خواهد شد. همین موضوع باعث شد تا او لقب مرد تریلیون یوآنی را به خود اختصاص دهد. ۳- زیر منوی شبکه های تلفن همراه (Mobile Networks)را انتخاب نمایید. این سیستم ها توانایی های انسانی در تشخیص و تفکیک تصاویر را دارند و حتی می توانند الگوهای نامحسوس را تحلیل کنند و ویژگی های غیرقابل مشاهده در هر تصویر را استخراج کنند. پردازش تصویر مبتنی بر یادگیری عمیقی (Deep Learning)، هوش مصنوعی ما را قادر می کند، تا بتوان ویژگی های غیر آشکار تصاویر را تشخیص دهیم. دقت شبکه نَس در تشخیص اشیاء و افراد در ویدئوها ۸۲.۷ درصد بود.

هوش مصنوعی عمومی که با نام هوش مصنوعی قوی نیز شناخته میشود، نوعی از AL است که میتواند درست مانند انسانها بیندیشد، رفتارهای انسانی را تقلید کند، توانایی یادگیری و استفاده از هوش خود را برای حل هر مشکلی داشته باشد و عملی را انجام دهد. این ماده نزد افکار عمومی به عنوان جاریکننده «احساس خوب» شناخته شدهاست. به گفته این چتبات، مضامین «عدالت و بیعدالتی، شفقت، خدا، رستگاری و از خودگذشتگی برای خیر بزرگتر» که در این داستان آمده را دوست دارد. مخصوصاً این روزها که همهگیری کرونا دانشآموزان و معلمان را خانهنشین کرده جای خالی فناوریهای آموزشی بر پایهی AI بیش از پیش احساس میشود. همان حرفی که مولانا قرنها پیش میزد. اگرچه میتوانیم بگوییم که ساخت هوش مصنوعی از قرنها پیش در ذهن انسانها شکل گرفته است اما امروزه در قرن بیستم و بیست و یکم شاهد انواع رباتها و ماشینهای هوشمندی هستیم که میتوانند کارهای هوشمندانهای انجام دهند. پیش از آنکه کار بهینه کردن سرعت اینترنت را آغاز کنیم، بهتر است وضعیت کلی اتصال خود را چک کنید.

وی ادامه داد: «استفاده از موشک سایوز و پرتاب ماهواره نیز یک همکاری خیلی شاخص، روشن و اعلام شده است و همه جهان آن را رصد میکند و میسنجد . زاکربرگ می گوید سریع حرکت کن، همه چیز را بر هم بریز تا زمانی که این کارها را نکنید پیشرفت نخواهید کرد. در ضمن میتوانید با استفاده از ویژگی مرور خصوصی، گزینه Turn on Secret mode را فعال کنید، بهطور مخفی در سایت مورد نظرتان گشت بزنید و سپس آن را ببندید. ویلسون پیشبینی میکند که مثلا در یک رستوران میتوان از هوش مصنوعی برای تصمیمگیری در مورد انتخاب موسیقی براساس علاقه مهمانان حاضر استفاده کرد. این مورد درباره بازار ارزهای دیجیتال که بازار مالی نسبتاً جدیدی است نیز صدق میکند. مفهومی که امروزه نیز با اسم دیجیتال مارکتینگ در حال تغییر اقتصاد و تجارت جهانی است.

بخوان  تکنولوژی جدید و آینده جهان + تکنولوژی چیست؟ تکنولوژی متاورس + فناوری بلاک چین دیدنگار | 1biti

این نوع فناوری میتواند اعمالی مانند پردازش زبان، وظایف شناختی مانند تفکر، پردازش و وظایف ادراکی مانند بینایی را بهگونهای انجام دهد که قابل تشخیص از عملکرد انسان نباشد. Narrow AL تنها نوع این فناوری است که تاکنون انسان توانسته است با موفقیت به آن دست پیدا کند و در اصل یک سیستم AL است که برای کارهای خاص طراحی شده است. ابرهوش مصنوعی یکی از دورترین تئوریهای AL بوده و در حال حاضر تنها در حد یک نظریه باقی مانده است. در مبحث حاضر اجزای هوش مصنوعی و کاربردهای آن در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین می تواند در صنعت کمک شایانی به صنعتگران کند؛ در این مورد می توان به کمپانی تسلا اشاره کرد که در این زمینه فعالیت های زیادی انجام داده است. راههای بیشماری برای استفاده از این فناوری وجود دارد البته برای استفاده درست از این فناوری باید در ابتدا کسبوکاری که قصد ادغام کردن آن با Artificial intelligence داشته باشیم بهخوبی شناخته و از کاربرد مناسب AL برای کسبوکار مطرح شده استفاده کرد.

بخشی از این تکنولوژی مربوط به آینده است و در حال حاضر تنها بهعنوان یک ایده مطرح میشود. در این میان، پس از هزاران سال انسان همچنان روش اجداد خود را در یافتن راهی برای آسانترکردن زندگی ادامه میدهد و در حال حاضر توانسته است به فناوریهای پیشرفتهای دست پیدا کند. نمونه های دیگر از شاهکارهای عملکرد در سیستم های هوش مصنوعی، سیستم پردازش زبان یا NLP است، در این سیستم هوش مصنوعی می تواند صحبت کند و یا آنکه نوشته ها را تبدیل به گویش های انسانی نماید. با وجود نوپابودن هوش مصنوعی، در حال حاضر مزایای آن در بسیاری از موارد دیده شده است که میتواند دامنه کارایی بانکها را نیز تغییر دهد. این فناوری در قرن حاضر بهشدت بر زندگی بشر تأثیر گذاشته است و حتی اگر شما متوجه آن نشده باشید به بخش مهمی از زندگی انسان تبدیل شده است. اما برخی بر این باور هستند که این پدیده ها ممکن است که یک عذاب الیم برای بشر تبدیل گردد. حتی برخی دیگر از کاربران فضای مجازی نگرانی خود را از اجرای بیسروصدای طرح جنجالی موسوم به طرح «صیانت از فضای مجازی» آنهم بدون اطلاع و خبر مجلس و مردم ابراز میکنند.

به دلیل وجود پیچیدگی بسیار، داشتن متخصصان امنیت سایبری برای بررسی این مشکلات کافی نیست. با وجود ترسهای اولیه مبنی بر تسلط رباتها بر انسان که به از دست دادن شغل بسیاری از انسانها منجر میشود، AL با این هدف طراحی و توسعه داده میشود که به بشر خدمت کند. البته ما اجازه نداریم تصرفی که منجر به خدشه به مبانی و ارزش ها شود داشته باشیم، پس ما می ­توانیم به صورت مشروط کشف و تصرف در طبیعت داشته باشیم. ریاضیدانان، فلاسفه، اساتید دانشگاه و مولفان مختلفی درباره تکنیکهای ماشینی، ماشینهای حساب و سیستمهای عددی فکر کردهاند که عاقبت منجر به مفهوم انسان ماشینی در مخلوقات غیرانسانی شد. امروزه در زمینه پزشکی، میتوان از تکنیکهای هوش مصنوعی ناشی از یادگیری عمیق، طبقهبندی تصویر و تشخیص اشیا برای یافتن سرطان در MRIها با همان دقت رادیولوژیستهای بسیار آموزش دیده استفاده کرد. یکی از نکات قابل توجه در مورد تکنیکهای تبلیغاتی، تغییر سبک زندگی و ذائقه غذایی مردم است. اگر ماشینی در کارخانه شما با ظرفیت کمتری کار میکند، یک الگوریتم یادگیری ماشین میتواند آن را شناسایی کند تا تصمیمات لازم جهت تعمیر ماشین مورد نظر گرفته شود.

از معروفترین پروژههای بینایی ماشین با قابلیت تشخیص اشیاء، میتوان پروژهی Image Identification شرکت Wolfram را نام برد که برای استفاده عموم به صورت آنلاین منتشر شده است. نمونه دیگر توییتر است که برای تشخیص سخنان نفرتانگیز و تروریستی از این فناوری استفاده میکند. آگاهی محققان و پژوهشگران از این مسئله که هر متخصص از تعدادی قواعد و اصول خاص در رشته خود استفاده می کند، زمینه ایجاد سامانه های خبره را فراهم کرد. شبکههای دوربرد توان پایین یا شبکههای LPWAN امکان اتصال تعداد زیادی از دستگاهها را در محدودهای وسیع و با توان مصرفی پایین فراهم میکند. تصور کنید درست مانند فیلمهای علمی تخیلی، تنها با حرکت دستتان زنگ تلفن همراهتان را جواب میدهید یا با پایین و بالا بردن انگشتتان صدا را تنظیم میکنید، اما نکته اینجاست که تمامی این کارها را میتوان با فشار دادن یک دکمه انجام داد.

بخوان  مقاله نقش تکنولوژی نانو در توسعه جهان امروز، بخصوص صنعت الکترونیک و کامپیوتر | 1biti
نکته قابل توجه این است که وزیر ارتباطات مثل دفعات گذشته این بار هم مسئولیت کار و حرفش را بر عهده نگرفت و روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، قطعی و اختلال گسترده اینترنت روزهای اخیر خصوصا در مشهد و تهران را به گردن دو حادثه انداخت. پیشبینی چگونگی پیشرفت این فناوری دشوار است، اما میبینیم که پردازش وظایف معمولی روز به روز برای کامپیوترها نیز آسانتر میشود. هوش مصنوعی بیش از آنکه به عنوان جایگزینی برای هوش و نبوغ انسان به کار رود، نوعی پشتیبان تلقی میشود. در مدارسی که تابلوهای هوشمند، رایانهها به تعداد زیاد، لپتاپ و اورهد و سایر رسانههای آموزشی به میزان کافی وجود دارد اما از همه آنها به عنوان جایگزینی برای تخته سیاه یا سفید یا محتوای کتاب درسی استفاده میشود و شیوهای معلم- محور شیوه غالب یاددهی است و به فرایند یادگیری و نقش اثربخش یادگیرنده در تحقق هدفهای آموزشی توجه لازم و کافی نمیشود، علیرغم بهرهگیری از جزء سختافزاری تکنولوژی آموزشی اما، تلاشها از بهرهوری لازم برخوردار نمیشود و آموزش با فرایند تولید فکر دانشآموز بیگانه است. این گفته این باور را به وجود می آورد که یادگیری ماشینی و دیگر زیر مجموعه های هوش مصنوعی اساسا یک فرایند «حافظه محور» هستند و داشتن مقدار بی نهایت حافظه (یا حداقل حجم بالایی از آن) می تواند سبب ایجاد بالاترین حد پیچیدگی شود که با کمک آن با استفاده از الگوریتم ها می توان هر مسئله ای را حل کرد.

اما در مجموع، شرایط برای کاربران وب تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند. طبق این گزارش، ۳۳۰ میلیون نفر در ۱۲ ماه منتهی به انتشار این گزارش شروع به استفاده از اینترنت کردهاند و تعداد کاربران فعال اینترنت تا ابتدای ماه آپریل ۲۰۲۱ یعنی ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به ۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون نفر رسیده است. اینستاگرام نیز میزبان ۴۷ میلیون کاربر در ایران است. سال 2002 جمعیت اینترنتی جهان از مرز 500 میلیون نفر گذشت و در 2004 مارک زوکربرگ فیس بوک را در دانشگاه هاروارد پایهگذاری کرد و 2005 سایت اشتراک گذاری ویدیوی یوتیوب راهاندازی شد تا جمعیت اینترنتی جهان در سال 2006 از مرز یک میلیارد نفر عبور کند. ابرهوش را میتوان آخرین هدف و گام برای Artificial intelligence در نظر گرفت که میتواند فراتر از شناخت انسان هم برود.

تنها با چند کلیک ماوس کامپیوتر می توانید به هر نقطه از اینترنت بروید و بدون اینکه متوجه شوید وارد یک دنیای سایت 1biti کاملاً جدید شوید! در این زمان بود که شرکت هایی نظیر AdWords و DoubleClick به این عرصه وارد شدند. اما چالشی که این پروژه ها با آن رو به رو هستند این است که با این کار حجم عظیمی از تراکنش ها مربوط به تمامی دستگاه های اینترنت اشیاء، وارد شبکه تراکنش ها می شوند و این شبکه های پرداخت می بایستی آماده پشتیبانی بدون نقض از این تراکنش ها باشند. ما در عصر اینترنت زندگی میکنیم که در آن تمام وسایل به هم متصل هستند و حجم عظیمی از دادههای خام تولید میشود. برای آموزش هوش مصنوعی، کارشناسان تمام پایگاه اطلاعاتی “ویکی پدیا” را در آن بارگذاری کردند.در این هوش مصنوعی 63 تریلیون مقاله از اینترنت طی سال های 2019-2016 و آرشیو “ردیت” به حجم 38 گیگابایت بارگذاری شده است. به همین دلیل پروژه دیگری با نام Open library توسط آرشیو اینترنت راهاندازی گردید.

بخوان  فناوری نانو تکنولوژی چیست ؟ + تمام فواید و کاربردهای نانو | 1biti

Artificial intelligence در زندگی و خانه نیز میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد؛ زیرا وسایل زیادی در خانهها وجود دارد که میتوان بهکمک این فناوری آنها را کنترل کرد. حوزه مدرن هوش مصنوعی در سال ۱۹۵۶ به وجود آمد، اما چندین دهه طول کشید تا پیشرفت چشمگیری در جهت توسعه یک سیستم هوش مصنوعی به دست آید. در حالی که ماشین ها می توانند در چندین زمینه صلاحیت های مورد نظر را به دست بیاورند. علاوه بر این توسعه زیرساختهای مورد نیاز مشتمل بر دفاتر حقوقی و سیستمهای پشتیبانی که عمدتاً در خیابان سند هیل در نزدیکی دانشگاه استنفورد واقع شدهاند به شهرت این منطقه کمک کردهاند. حال ممکن است تنها یک ماشین در آن رفت و آمد کند یا اینکه تمامی عرض خیابان از ماشینهای در حال حرکت اشغال شود.

بنابراین همانطور که الگوریتم میتواند به خود یاد دهد چگونه شطرنج بازی کند، میتواند به خودش نیز یاد دهد که چه محصولی را به صورت آنلاین به دیگر افراد توصیه کند. به همان اندازه که هوش مصنوعی فوقالعاده است و میتواند صنایع را تغییر دهد اما باید محدودیتهای آن نیز درک شود. این افراد در رؤیاهای خود میبینند که به اندازه کافی زندگی میکنند تا بتوانند فارغالتحصیلی فرزندانشان را ببینند، شاد و پر انرژی زندگی کنند، و از دیدار نوههایشان لذت ببرند. مهارت توسعهدهنده کمک میکند تا مدل AI به اندازه کافی خوب باشد تا هر چه سریعتر یک کار پیچیده را حل کند. هوش مصنوعی زمانی است که یک نرمافزار یا یک مدل خاص توسعهیافته میتواند کارهای پیچیده را به تنهایی و بدون نیاز به کمک انسان انجام دهد. آمریکا به تنهایی ۲۱۷ ماده قانونی برای اینترنت و فضای مجازی تصویب کرده است مثلا در یک خانواده اگر پدر و مادر اجازه دهند فرزند زیر ۱۶ سال از اینترنت آنان استفاده کنند دادگاه میتواند این فرزند را از پدر و مادر گرفته و به پرورشگاه بدهد چون این پدر و مادر بد سرپرست شناخته میشوند…

برای اکثر خانواده ها ، داشتن سرعت سریع بارگیری مهم است. اگرچه این روشها کاربردی بوده و بسیاری از مشکلات را برطرف میکنند، اما واقعا راههای چندان زیادی برای افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد. چنین پروژهای حداقل ۶ میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت و البته در این مسیر موانع قانونی هم وجود دارد. به نظر می رسد چنین پیشرفت هایی فاصله های میان هوش مصنوعی و هوش انسانی در حال حذف شدن هستند. با وجود اینکه رواج استفاده از هوش مصنوعی میان عموم مردم یک پدیده جدید است، ایدهپردازی و توسعهی آن از سالها پیش شروع شده است. بسیاری از شرکتهای نوآوری، ارزش القای این نوع فرایند تکرارشونده را در میان گروههای متحد و چندرشتهای در سازمانشان فهمیدهاند.

اینترنت یک شبکه جهانی است . دنیای آینده، خبر از زندگی کاملاً هوشمند و فرا جهانی می دهد که ترسناک به نظر می رسد! قبل از بررسی تأثیر فناوری هوش مصنوعی بر دنیای کسب و کار، بهتر است ابتدا به معنی آن بپردازیم. دنیای ما امروزه بیش از هر زمان دیگری وابسته به فناوری است و فناوریهای جدید روز به روز در حال تکامل هستند. هر روز نیز برنامهها و ابزارهای مختلفی براساس فناوری ایجادشده در بازار عرضه میشوند. ابرهوش مصنوعی میتواند در زمینه تصمیمگیری، اتخاذ تصمیمهای منطقی و حتی در زمینههایی مثل خلق آثار هنری (خلق آثار هنری بهتر از آثار ایجادشده به دست انسان) و ایجاد روابط عاطفی بسیار خوب عمل کند.