طرح‌های فناورانه حوزه نانو و پتروشیمی جذب می‌شوندیکی از شتاب‌آورهای صنعتی فراخوانی را برای جذب ایده و طرح‌های فناورانه حوزه پلیمر، پتروشیمی و نانو فناوری منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، شتابدهنده علمی-صنعتی نانوپل، فعال در حوزه پلیمر و پتروشیمی و فناوری نانو، فراخوان برای طرح‌ها و ایده‌های فناورانه صنایع پتروشیمی، پلیمر و نانو فناوری منتشر شده است.

این شتاب‌دهنده در فراخوان‌های قبلی، موفق به پذیرش 8 طرح فناورانه اولیه شد که از میان آنها تعداد 17 طرح در داوری نهایی، تأیید شد و تعداد 7 طرح تعیین‌شده وارد چرخه شتابدهی شدند. همچنین ۲ طرح موفق به جذب سرمایه و ۳ طرح در حال حاضر در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار هستند.

آخرین مهلت شرکت در فراخوان جدید این شتابدهنده تا ۲۵ دی ماه امسال است. طرح‌های ارسالی جهت شرکت در این فراخوان باید در ارتباط با حوزه‌های رنگ، رزین، پوشش، چسب، نانو کاپوزیت‌های الاستومری، مستربچ‌ها و کامپندهای نانویی باشند.

حمایت های ویژه شتابدهنده نانوپل از طرح های برگزیده شامل خدمات مشاوره، منتورینگ و شبکه سازی، خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و صنعتی، خدمات سرمایه گذاری بذری و جذب سرمایه عمده بر روی طرح های موفق است. علاوه بر این، شتابدهنده نانوپل فضای کار اشتراکی و امکانات اداری و دفتری را نیز برای طرح‌های پذیرفته شده ارائه می‌کند.

به نقل از ستاد نانو، طرح‌های پذیرفته شده نهایی، مشمول دریافت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال، حمایت از حمایت دولتی می‌شوند.

انتهای پیاممنبع

بخوان  کشف بزرگترین انفجار کیهانی که بیش از سه سال طول کشیده شده است!