ویدئو / کاهش اثربخشی داروها در برابر زیرسویه‌های جدید

«آژانس دارویی اتحادیه اروپا» هشدار داده است که اثربخشی از داروهایی است که در حال کاهش است. این اعلام کرد داروهایی که یاد شده برای مقابله با دو زیرسویه جدید اومیکرون یعنی «BQ.1» و «BQ.1.1»، اثربخشی قابل توجهی ندارند. اساس تولید این داروها، گونه‌هایی از آنتبادی‌های آزمایشگاهی به نام «پادتن‌های تک‌دودمانی» است. پیش از این، استفاده از داروهایی که بر روی پادتن‌های تک‌دودمانی استفاده می‌شود، باعث کاهش میزان مصرفی در بسیاری از بیماران می‌شود.منبع

ویدئو / کاهش اثربخشی داروها در برابر زیرسویه‌های جدید
بخوان  محققان طرح مسیریابی بخش هوشمند را برای مدیریت شبکه توسعه می دهند