افزایش دوپامین سلامت مغز در افسردگی را معکوس می‌کند

دوم، این یافته‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ارتباطی را نشان می‌دهد که در مدارهای ممکن است به عنوان یک نشانگر زیستی مغزی قابل اعتماد بر روی مغز عمل کند.

فلگر می‌گوید که یافته‌های این مطالعه به دو دلیل حیاتی است. اول از همه، نشان می دهد که افسرده خاص با بالا ممکن است به داروهایی که دوپامین را افزایش می دهد پاسخ دهند.

تحقیقات قبلی که توسط دپارتمان روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشکده پزشکی دانشگاه امور انجام شده بود، مغز را با دوپامین کاهش داد که یک انتقال‌دهنده‌ی عصبی شیمیایی است و فعالیت‌های حرکتی را تنظیم می‌کند مرتبط دانسته است.

در این مطالعه 0 بیمار افسرده با وسیعی از سطوح «CRP» از بالا تا پایین قرار دارد که پس از دریافت نما یا لودوپا، دارویی که برای درمان بیماری‌های مانند پارکینسون دارو می‌شود، می‌شود.

جنیفر سی فلگر(Jennifer C. Felger)، محقق اصلی و نویسنده روانپزشکی این مطالعه، استادیار و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی اموری میگوید: این تحقیق پتانسیل کاربردی برای بهره برداری از نارسایی های مرتبط با عملکرد ارتباطی را نشان می دهد و می تواند پیام های مهمی را ارائه دهد. برای تحقیقات آینده در مورد بیماری های روانپزشکی در مورد بیماری های روانپزشکی.

لوودوپا اتصال عملکردی مغز را بهبود بخشید، اما تنها در بیمارانی با سطح بالای واکنشی سی درمان بود. این بهبود در افراد مبتلا به عوارض باعث کاهش عوارض بی‌لذتی (anhedonia) شد.

علاوه بر این، از آنجایی که اثر لوود مختصر افسرده با بالاتر بود، این عملکرد عملکردی ممکن است برای ارزیابی پاسخگویی به درمان جدید که ممکن است در مطالعات و کارآزمایی‌های بالینی آینده برای این زیرگروه از بیماران افسرده مورد هدف قرار گیرند، استفاده شود. شود.

بخوان  پیاده‌روی فضایی روس‌ها برای فعال کردن یک رادیاتور حیاتی انجام شد

در این مطالعه، مشخص شد که داروی لوودوپا عملکردی بر عملکردی مغز در مدارهای امتیاز را در افراد افسرده معکوس می‌کند. در این افراد سطح واکنشی سی(C-Reactive protein) نشانگر زیستی در و توسط بیمار در پاسخ به یک خون است که آزاد می‌شود، بالاتر است.

مطالعه‌ای که توسط دانشگاه «اموری»(Emory) در مجله Molecular Psychiatry منتشر می‌شود که نشان می‌دهد که لوودوپا(levopa) را نشان می‌دهد، دارویی که دوپامین را در مغز می‌دهد، می‌تواند ابزاری را بر روی مدار مغز را معکوس کند و در نهایت عوارض را بهبود بخشد. بخشد.

انتهای پیاممنبع

سطح بالا را می‌توان به راحتی با آزمایش‌های خونی ساده، مانند «CRP»، که به آسانی در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها در دسترس است، اندازه‌گیری کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، آزمایشگاه‌های متعددی در سراسر جهان نشان داده‌اند که در نتیجه تأثیر آن در مسیرهای اصلی مغز باعث کاهش می‌شود که یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار است.