تقلید از اختاپوس برای ساخت یک ماشین

بر اساس نتایج این مطالعه، این دستگاه می‌تواند به طور مستقل شکل خود را در پاسخ به تغییرات پی‌اچ که به نوبه خود رنگ‌های فلورسنت سازگار را نشان می‌دهد، تغییر می‌دهد.

بر اساس مطالعاتی که اخیراً در Science Robotics منتشر شده است، مجله تحقیقاتی دانشگاه شانگهای جیائو تونگ برای این تغییرات در یک ماشین ایجاد کننده و به همین منظور تلاش کردند تا این نوع واکنش شیمیایی فلورسانس را در دی.ان. کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینایلیگروهی از متخصصان رباتیک چینی، ماشین‌های کوچک طراحی کرده‌اند که می‌توانند از رنگدانه‌های سلولی استفاده کنند و آنها را تحت فشارهای شیمیایی تغییر رنگ می‌دهد، تقلید کند. فلورسانس در پاسخ به نشانه‌های شیمیایی در سراسر دنیای دنیای مانند رخ سَرپایان که برای فرار از شکارچیان تغییر رنگ می‌دهند، می‌دهند.

این طراحی جدید در نحوه استفاده از ربات‌ها برای مطالعه سیستم‌های زنده و بینات آنها را ارائه می‌کند.

انتهای پیاممنبع

دانشگاه چینی با الهام از اُختاپوس، یک دستگاه تغییر رنگ طراحی کردند.

دی.ان.ای نانوماشینی که باعث ایجاد پاسخ به اسیدیته در داخل سلول فلورسانس می‌کند. در آزمایش آزمایشگاهی، این دستگاه نانومقیاس به ترتیب عملیات و انتشار مواد را از غشای سلولی شناسایی و کمیت آن را تعیین کرد.