ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در دادگاه های چین تا سال ۲۰۲۵

دادگاه عالی روز جمعه گفت که تقویت کاربردهای مصنوعی در زمینه‌های کمک قضایی نه تنها به قضاوت می‌کند تا کارایی‌ها را برای انجام کارهای خود کاهش دهد، زیرا دسترسی مردم به منابع قانونی برای حل‌تر اختلافات‌شان را آسان‌تر می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از چینادیلی، دادگاه های چین باید تا سال ۲۰۲۵ یک سیستم هوشمند مصنوعی مناسب برای ارائه همه جانبه ها بر روی هوش مصنوعی در تلاش برای بهبود خدمات حقوقی و اجرای عدالت ایجاد کنند.

همچنین توسط آنها تاکید کرد که احکام باید همیشه قضاوت شود، به این معنی که هوش مصنوعی نمی تواند در تصمیم گیری قضاوت کند. این امر نشان دهنده آن است که از فناوری می‌توان به عنوان مرجع تکمیلی در نظارت و مدیریت عملکرد قضایی استفاده کرد.

دادگاه گفت که هدف از صدور این دستورالعمل، ترویج ادغام هوش مصنوعی با کارهای قضایی عالی، تقویت ساختارهای هوشمند و تلاش برای دستیابی به بالاترین سطح از عدالت دیجیتال است.

علاوه بر این، برنامه هوش مصنوعی به طور خودکار بی نظمی ها در اجرای پرونده را برای تنظیم رفتار قضایی تشخیص می دهد. در طول دهه گذشته، دادگاه‌ها در سراسر کشور با افزایش تلاش‌ها در کاربردهای فناوری‌های پیشرفته هوشمندتر شده‌اند.

در این سند حقوقی، این دادگاه، قانونی بودن استفاده از هوش مصنوعی در زمینه‌های قضایی و امنیتی است که این فناوری را برجسته کرده است. این قانون مشخص کرد که توسعه و کاربرد فناوری را نباید به امنیت ملی آسیب برساند، اسرار دولتی را نقض یا امنیت داده‌های شخصی را نقض کند.

بخوان  سازمانی در ریه که با مبارزه می‌کند

انتهای پیاممنبع این دستورالعمل جمعه توسط دادگاه عالی خلق، دادگاه عالی چین صادر شد. این دستورالعمل همچنین از دادگاه‌های چینی می‌خواهد تا یک برنامه کاربردی و سیستمی برای استفاده از هوش مصنوعی در زمینه‌های قضایی راه‌اندازی و قوانین را تا سال ۲۰۳۰ بهبود بخشد تا اطمینان حاصل شود که این فناوری می‌تواند از کل فرآیند قانونی پشتیبانی کند.

دادگاه های چین باید تا سال ۲۰۲۵ سیستم های هوش مصنوعی را در جلسات خود پیاده سازی کنند.