فروش Meta Quest 3 Elite Strap with Battery به دلیل نقص شارژ متوقف شداگر Meta Quest 3 خریداری کرده اید و به فکر خرید Elite Strap با باتری هستید، حداقل در حال حاضر نمی توانید. متا در حالی که مشکلات مربوط به شارژ دستگاه را بررسی می کند، فروش لوازم جانبی را متوقف کرده است.

افزونه Elite Strap تناسب ارگونومیک تری را ارائه می دهد که تنظیم آن آسان تر است، و همچنین با بسته باتری برای جلسات بازی طولانی تر بین شارژ در دسترس است. این نسخه اخیر است که کشیده شده است، به عنوان جاده به VR گزارش ها.

منبع