همکاری ۲ نهاد دولتی برای اجرای ۲ بند قانون جهش تولید دانش بنیانتفاهمنامه‌ای در وزارت استفاده از قانون ساختار ماده ۱۳ و ۱۱ جهان تولید دانش‌بنیان بین علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منعقد شده است.

به گزارش ایسنا، در حاشیه افتتاحیه بیست و چهارم نمایشگاه های پژوهش، فناوری و فن بازار تفاهم نامه مشترک بین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور به امضا رسید.

این مقاله در تدابیر و منویات مقام معظم رهبری برای توسعه دانش‌بنیانی اقتصاد، افزایش شاخص اقتصادی، تحقیق و توسعه بخش‌های کشور، تقویت صنعت و دانشگاه، تحقیقات کاربردی ساخت دانشگاهی و جهت‌دهی آن به حل چالش‌های راهبردی کشور با استفاده از ساختار ۱۳ و ۱۱ است. قانون جهش تولید دانش بنیان بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منعقد شده است.

ارتقای دانشگاه‌های دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های برتر و دانشگاه‌های معین استان‌های کشور در طرح‌های تحقیق و توسعه صنعتی با استفاده از قوانین قانون جهان تولید دانش‌بنیان و همکاری و مشارکت در جهت جذب مشارکت صنایع در عقد حداقل ۲۰ هزار ریال طرح تحقیق و توسعه صنایع و بین‌المللی. دانشگاه‌های کشور در سال 1102 و 1103 با استفاده از این تفاهم نامه به شماره می‌رود.

همچنین اجرای برنامه‌های توسعه مشترک و توانمندسازی برای جلب مشارکت و ترغیب هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاهی در برنامه اعتبار مالی تحقیق و توسعه، مسیری ویژه و توسعه پروژه‌های توسعه و توسعه مشترک برای دریافت و بررسی پروژه‌های ایجاد تحقیق و توسعه مشترک و دانشگاه توسط دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها. و تولید دانش‌بنیان از گروه‌های تعاملی این تفاهم نامه هستند.

بخوان  دعوت ناسا از یک صنعت خصوصی برای ماموریت آرتمیس ۳

بر اساس مفاد این تفاهم نامه از دیگر محورهای همکاری بین وزارت علوم و معاونت علمی؛ تعریف مشوق‌های ویژه در سرفصل‌های قابل قبول هزینه تحقیق و توسعه برای طرح‌های صنعتی و دانشگاه، تعریف مشوق‌های ویژه در فرآیند بررسی تایید هزینه‌های تحقیق و توسعه با مشارکت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و اجرای برنامه‌های مشترک برای تحقیقات و توسعه کشور و بخش‌ها. صنعتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در قالب خوان‌های موضوعی و فراگیر موضوعی است.

انتهای پیاممنبع