Google Drive می تواند یک روش هوشمند جدید برای سازماندهی فایل های شما اضافه کند

Google Drive Android app

پیدا کردن راه خود در اطراف فایل‌های Google Drive خود می‌تواند بسیار آسان‌تر شود: شواهدی وجود دارد که به زودی می‌توانید فایل‌های خود را در گروه‌های مختلف مانند بانکداری و کار دسته‌بندی کنید تا آنها را بهتر سازماندهی کنید.

این بر اساس کد پنهانی است که توسط TheSpAndroid (از طریق Android Police) در برنامه Google Drive مشاهده شده است. برنامه‌ها معمولاً قبل از اینکه این ویژگی‌ها فعال شوند و به کاربران اعلام شوند، زمینه کدنویسی را برای ویژگی‌های آینده ایجاد می‌کنند.

منبع