Google Hangouts به طور رسمی برای همیشه بسته می شود


یکی از تاثیرگذارترین نام‌ها در نرم‌افزار چت، خداحافظی با Google Hangouts است که آخرین خداحافظی خود را آغاز می‌کند.

شرکت دارد تایید شده (در برگه جدید باز می شود) که از 1 نوامبر 2022، Hangouts در وب دیگر برای کاربران در دسترس نخواهد بود زیرا به دنبال مدرنیزه کردن مجموعه Google Workspace خود است تا تا حد امکان برای کاربران موثر باشد.منبع