توسعه دهنده VLC به دلیل ممنوعیت سراسری جدی می شودتوسعه دهنده پشت منبع باز ویرایشگر ویدیوی رایگان و بازیکن VLC پس از اینکه وزارت ارتباطات هند (DoT) وب سایت آن را مسدود کرد، یک اخطار قانونی به دو وزارتخانه هند صادر کرد.

VideoLAN در یک گزارش گفت: “این بدون هیچ اطلاع قبلی انجام شد، یا به VideoLAN فرصت دادرسی داده شد، که مغایر با قوانین مسدود کردن سال 2009 و قانون تعیین شده توسط دادگاه عالی در شریا سینگال علیه اتحادیه هند است.” بیانیه مطبوعاتی (در برگه جدید باز می شود).منبع