ویدیو/ راز حفره گرانشی وسط اقیانوس هند چیست؟


ویدیو/ راز حفره گرانشی وسط اقیانوس هند چیست؟

سال ۱۹۴۸ یک حفره گرانشی در وسط اقیانوس هند کشف شد، در این حفره جاذبه زمین کمتر از اطرافش است. پژوهشگران در بررسی این پدیده ۱۹ مدل کامپیوتری ساختند و نحوه حرکت لایه‌های تکتونیکی زمین در طول ۱۴۰ میلیون سال گذشته را شبیه‌سازی کردند تا علت ایجاد این حفره گرانشی را کشف کنند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: محمدرضا زمانیمنبع

بخوان  درمان با نوشابه رژیمی!