Adobe: عدم اطمینان در محل کار باعث ایجاد اضطراب و نوآوری می شودعدم اطمینان و تغییر باعث نوآوری در محل کار می شود، اما همچنین باعث ایجاد دردسرهای جدید برای مشاغل می شود. Adobe Document Cloud ادعا کرده است.

یک نظرسنجی از مشاغل در سراسر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و هند نشان داد که 70 درصد از مدیران و کارمندان موافق هستند که “تغییر تبدیل به ثابت جدید در محل کار شده است”.منبع