این قرارداد جدید می تواند یک کتابخانه طراحی عظیم برای خلاقان ایجاد کندفری پیک (در برگه جدید باز می شود) در راستای تقویت عرضه دارایی های بصری خود، از دستیابی به دو سرویس محتوا خبر داده است.

را تصویر سهام رایگان و پلتفرم تصویر برداری وکتور در حال اضافه کردن نمادها و کتابخانه تصویری Iconfinder و Original Mockup، یک راه حل الگوی ماکت، به مجموعه خود است.منبع