این قرارداد جدید می تواند یک کتابخانه طراحی عظیم برای خلاقان ایجاد کند

صحبت به طور انحصاری به TechRadar Pro، مدیر عامل و بنیانگذار Freepik خواکین کوئنکا آبلا همچنان صعودی بود.

کلید این است که اطمینان حاصل شود که سیستم های هوش مصنوعی همیشه با انسان ها جفت می شوند، که اطلاعات و ایده ها را بهینه می کند. سپس شاهد شکوفایی طراحی انسان محور خواهیم بود.»منبع

را تصویر سهام رایگان و پلتفرم تصویر برداری وکتور در حال اضافه کردن نمادها و کتابخانه تصویری Iconfinder و Original Mockup، یک راه حل الگوی ماکت، به مجموعه خود است.