شناسایی ژنهای آغازگر رشد جنین در موشها

لقاح اتفاق می‌افتد که یک سلول تخمک ماده با یک سلول اسپرم گونه‌ها ترکیب شود. این ادغام به تشکیل اولین سلول منفرد به نام زیگوت یا سلول تخم بارور می‌شود که به مرور زمان برای تشکیل جنین تقسیم سلولی انجام می‌شود و این روند به شکل‌گیری حیات می‌شود.

این دریافت که جنین تیم در مرحله دو تا چهار سلولی بدون وجود این ژن می‌شود.

با این حال، مشخص نیست که آیا همین گروه از ژن‌های مشابه OBOX در فعالسازی ژنوم نقش انسان دارند یا خیر.

نقش مهم این ژن‌ها را در مدل‌های موش از نزدیک بررسی کردند.

در موشها مشخص شد که در مرحله دوسلولی رخ می دهد. در حالی که در جنین انسان، فعال شدن ژنوم از تشکیل هشت سلول جنین اتفاق می‌افتد.

برای رشد جنین، تخمک باید هویت خود را از دست بدهد و این کار را با ساختن مواد جدید انجام دهد. ریچارد شولتز (ریچارد شولتز)، استاد پژوهشی در این دانشگاه، در بیانیه‌ای رسمی گفت: ما اکنون اولین گام‌ها در چگونگی انجام این تغییر را می‌دانیم.

انتهای پیاممنبع

با این حال، در زمان لقاح، ژنوم سلول زیگوت «غیر فعال» است و باید فعال شود. این روند به عنوان فعال سازی ژنوم زیگوت شناخته می شود و به جنین جدید اجازه می دهد تا طبق «برنامه ژنتیکی» خود رشد کند.

گروه یک بین‌المللی از اساتید به رهبری دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، ژن‌های مهمی را کشف کرده‌اند که رشد جنین را فعال می‌کند.

این مطالعه در مجله «نیچر» منتشر شده است.

جالب اینجاست که گفته می‌شود این فعال‌سازی ژنوم زیگوت در تمامی گونه‌ها با ژن‌های مختلف انجام می‌شود.

بخوان  ترک سیگار با کمک یک گردنبند هوشمند

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، خانواده‌های ژن‌های «OBOX» را به عنوان یک گزینه می‌توان در آغاز رشد جنین در موش‌ها شناسایی کرد.

در گام اول، ژنهای کلیدی را از موشها حذف کردند. در مرحله بعدی، آنها به طور سیستماتیک ژن‌های OBOX را برای تعیین ژن‌های مورد نیاز برای فعال شدن ژنوم زیگوت بازیابی می‌کنند.

جالب‌ترین و غیرمنتظره‌ترین مورد این بود که عملکرد ژن‌های OBOX بسیار افراطی بود. نبود یکی از آنها می‌توانست با دیگری جایگزین شود. این افزونگی احتمالاً به این دلیل توسعه یافته است که مرحله‌ای تغییر بسیار دارد.

شناسایی ژنهای جدید

این گروه آزمایشگاهی، خانواده‌های ژن‌های OBOX را به عنوان یک گزینه می‌توان شناسایی کرد. آنها کشف کردند که این خانواده از هشت تشکیل شده است که شامل ژن‌های OBOX1 تا OBOX8 است. ژن‌های OBOX1، 2، 3، 4، 5، و 7 به عنوان گزینه‌های احتمالی برای رشد جنین شناسایی شده‌اند.

ژن‌های کلیدی را شناسایی کردند که آغازگر رشد جنین در موش‌هاست.