لینوس توروالدز از توسعه دهندگان لینوکس کمک بیشتری می خواهدخالق لینوکس آخرین آپدیت لینوس توروالدز (در برگه جدید باز می شود)، که برخی از اطلاعات کلیدی را برای اولین نامزد انتشار نسخه 6.1 شرح می دهد، پیام ها و درخواست های اساسی برای توسعه دهندگان پروژه دارد.

او با گفتن این جمله که «ما «فقط» 11.5 هزار ارتکاب غیر ادغام در طول این پنجره ادغام داریم، در مقایسه با 13.5 هزار دفعه گذشته» که «دقیقاً کوچک نیست، اما کوچکتر از چند نسخه اخیر است».منبع